APSTIPRINĀTS

ar 04.02.2008.

VBS „Latvijas Radio”

Valdes lēmumu Nr.2–2/1–6.1

 

 

 

 

 

 

 

VBS „Latvijas Radio”

atskaite

 par nacionālā pasūtījuma

izpildi 2007. gadā


Latvijas Radio kā sabiedriskas raidorganizācijas darbības vadlīniju izpilde 2007.gadā. 3

Latvijas Radio Ziņu dienests 2007. gads 6

Veiktie konkrētie pasākumi Nacionālā Pasūtījuma prioritāšu realizēšanā ziņu sektorā. 7

Citi raidījumi. 7

Ziņu programmas LR4. 7

Darba organizācijas un kvalitātes izmaiņas. 8

Kas nav izdarīts. 8

Pirmā izplatīšanas tīkla (Latvijas Radio 1) darbība un programmas koncepcijas izpilde 2007. gadā  10

Programmas kvalitāte. 10

Sociālie vēstījumi 12

Kanāla specifika. 12

Pašreklāma. 14

Akcijas - projekti 15

Internets. 15

Otrā izplatīšanas tīkla (Latvijas Radio 2) darbība un programmas koncepcijas izpilde 2007. gadā  16

Trešā izplatīšanas tīkla (Latvijas Radio 3 „Klasika”) darbība un programmas koncepcijas izpilde 2007. gadā  18

Raidījumu kvalitatīvā pilnveidošana. 18

Latvijas mēroga darbības. 18

Starptautiskā sadarbība. 19

Pašreklāma un internets. 19

Ceturtā izplatīšanas tīkla (Latvijas Radio 4 „Doma laukums”) darbība un programmas koncepcijas izpilde 2007. gadā. 21

Programmu kvalitāte. 21

Starptautiskā sadarbība. 22

Kanāla specifikai atbilstoši temati 22

Pašreklāma. 23

Sociāli vēstījumi 23

Internets. 23

Mācības. 23

Piektā izplatīšanas tīkla („Radio NABA”) darbība un programmas koncepcijas izpilde 2007. gadā  24

Raidapjoma tematiskā sadalījuma proporcijas 2007. gadā (stundās) 25

Raidīšanas apjoma izpilde. Realizācijas apjoms 2007. gadā (stundās) 26

Vienreizējo pasākumu atspoguļojums 2007. gadā. 27

Latvijas Radio 1. 27

Latvijas Radio 2. 29

Latvijas Radio 3 „Klasika”. 30

Latvijas Radio 4 „Doma laukums”. 32

2007.gadā izveidotie fondu ieraksti 35

Fonotēkas atskaite par pārkopētiem un restaurētiem ierakstiem 2007.gadā. 36

Latvijas Radio auditorija 2007.gadā. 37

Informācija pēc izvēles 40

Atskaite par Latvijas Radioteātra darbu 2007. gadā. 40

Latvijas Radio kora prioritāšu realizācija 2007. gadā. 42

Latvijas Radio mācību centra 2007. gada darba pārskats. 48

Tehnisko līdzekļu iegāde un atjaunošana, darba vides uzlabošana 2007. gadā. 51

 

 

Latvijas Radio kā sabiedriskas raidorganizācijas darbības vadlīniju izpilde 2007.gadā

 

Latvijas Radio darbības juridisko pamatu nosaka Latvijas Republikas Radio un televīzijas likums, bet galvenos uzdevumus un darbības principus – vienošanās par Nacionālo pasūtījumu, Latvijas Radio programmu prioritātes un citi programmatiskie dokumenti.

Galvenais rezultējošais kvantitatīvais rādītājs, kas raksturo Latvijas Radio darbu, ir gada laikā plānotais noraidītās programmas apjoms stundās, kas atspoguļots pārskatā par budžeta programmas (apakšprogrammas) rezultatīvo rādītāju izpildi. Rādītāju izpildes finanšu avots ir valsts budžeta dotācija un līdzekļi, ko VBS „Latvijas Radio” ieguvis, veicot saimniecisko darbību.

 

Tematiskais sadalījums

Izmaiņas (stundās)

Plāns (stundās)

Faktiskais (stundās)

Informatīvi – analītiskie raidījumi

-2247

16080

16190

Kultūras, izglītojošie un izklaidējošie raidījumi

-1314

10890

10780

Mūzika

+3561

16830

16830

Kopā

0

43 800

43 800

 

Kopumā 2007.gadā rezultatīvo rādītāju plāns ir izpildīts un noraidītais apjoms – 43 800 stundas atbilst plānotajam. Programmas tematiskajā sadalījumā ir konstatētas nelielas atšķirības no plānotā, kas apstiprināts vispārējā programmas koncepcijas apraides atļaujas pielikumā. Kā galvenos iemeslus konstatētajām izmaiņām var minēt :

·      jaunu raidījumu ciklu veidošana;

·      aktuālu sabiedriski nozīmīgu pasākumu atspoguļošana (Prezidenta vēlēšanas, referendums u.c.).

2007. gadā Latvijas Radio notikušas izmaiņas vadības personālā :

·        par Ziņu dienesta vadītāju iecelts Dzintris Kolāts,

·        par Radioteātra vadītāju iecelta Māra Eglīte.

2007.gadā Valsts kontrole veica atkārtotu saimnieciskās darbības kontroli par 2005.gadā pārbaudē konstatēto nepilnību novēršanu, kas tika īstenota saskaņā ar apstiprināto plānu līdz 2006.gada beigām. Šobrīd jau ir saņemts revīzijas ziņojuma projekts, kurā pamatā akcentēts, ka iepriekš konstatētie trūkumi ir novērsti.

Organizatoriskie pasākumi  veicinājuši organizācijas vadības, finanšu stabilitāti un daudzu procesu sakārtošanu.

Uzņēmuma vadības sistēmas aspektā 2007.gadā turpinājām strādāt pie starptautisko raidorganizāciju kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas un sertifikācijas. 2007.gada septembrī sadarbībā ar Media & Society Foundation (Šveice) un Certimedia notika visaptverošs vadības sistēmas priekšaudits. 2007.gada decembrī notika uzņēmuma vadības sistēmas sertifikācijas audits, ko veica sertifikācijas organizācija Det Norske Veritas. Sertifikātu, kas apliecina Latvijas Radio Vadības sistēmas atbilstību starptautiskā raidorganizāciju vadības standarta ISAS BC 9001:2003 prasībām plānots svinīgi saņemt 2008.gada martā.

Mūsdienu laikmetā, kad raidorganizācijas konkurētspēju sekmē augsts darba ražīgums, ko nodrošina augsti kvalificēti žurnālisti un darbinieki, kā arī jauninājumi programmās, arvien pieaug arī nepieciešamība pēc sistēmiskas pieejas raidorganizācijas pārvaldībā. ISAS BC 9001:2003 ieviešana Latvijas Radio, mūsuprāt, ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā pilnveidot šo mehānismu, kas nodrošina uzņēmuma stratēģisko mērķu efektīvu sasniegšanu, īstenojot misiju un galvenais, klausītāju un sabiedrības vajadzību apzināšanu un apmierināšanu augstā kvalitātē.

ISAS BC ieviešana Latvijas Radio bija, un arī turpmāk būs, laba iespēja padziļināti vērtēt Vadības sistēmu kopumā, apzināt sistēmas vājos punktus, izveidot radošā sfērā izprastus un akceptētus ražošanas kvalitatīvos kritērijus un to vērtēšanas principus, kā arī iegūt datus, kas dod iespēju nepārtraukti pilnveidot satura kvalitāti.

Latvijas Radio programmu, Radioteātra un Radio kora darbības rezultāti sīkāk apskatīti atsevišķās apakšnodaļās, tomēr kā galvenos darbības rezultējošos rādītājus var minēt :

·        Ziņu dienests – pilnveidota raidījuma struktūra, ieviešot ziņu virsrakstus ik stundas ceturksni, kas dod iespējas regulārāk saņemt informāciju par svarīgāko. Pie īso ziņu veidošanas strādā divi producenti agrākā viena vietā;

·      LR 1 – jaunas tematikas atspoguļojums programmā. Iesaistot radioklausītājus, panākta raidījumu interaktivitāte. Palielināts analītisko un izglītojošo raidījumu īpatsvars programmā. Uzlabota kopējā programmas kvalitāte, mainīti daudzu raidījumu signāli, pilnveidojot kopējo Latvijas Radio 1 tēlu ēterā;

·      LR 2 – turpināts pilnveidot rīta un dienas programmu datu bāzi. Atbalsts jaunas latviešu oriģinālmūzikas popularizēšanā atbilstoši formātam;

·      LR 3 – programmas tehniskā un saturiskā pilnveidošana. Paplašināts programmas izplatīšanas tīkls (jauns raidītājs Viesītē). Gan pēc klausītāju, gan redaktoru iniciatīvas izveidoti jauni raidījumi. Palielināta raidījumu interaktivitāte un reģionālo notikumu  atspoguļojums, un turpināta sekmīga starptautiskā sadarbība, aktīvi piedāvājot LR Klasika produkciju (koncertu tiešraides, ierakstus, konkursantus) EBU projektos.

·      LR 4 – uzlabota lielo raidījumu bloku struktūra. Atbilstoši pētījumam, pilnveidots un sakārtots muzikālais formāts. Mainīti pozicionējošie signāli, veidojot kopēju Latvijas Radio tēlu ēterā. Strādāts pie programmu vadītāju runas un valodas kvalitātes;

·      LR 5 – programmas stabilitāte tās kvalitātes un kvantitātes ziņā;

·      Radioteātris –galvenā prioritāte: darbs pie bērnu iestudējumu veidošanas;

·      Radio koris – aktīva koncertdarbība nozīmīgos ārvalstu festivālos un lielākajos Latvijas kultūras pasākumos. Darbs pie mūsdienu latviešu komponistu jaunākās mūzikas producēšanas un ieskaņošanas.

 

 

Latvijas Radio Ziņu dienests 2007. gads

Latvijas Radio Ziņu dienesta (LRZD) 2007.gada prioritāšu vispārīgajā daļā cita vidū īpaši akcentēta ziņu uzlabošana un attīstīšana, kas norāda arī uz ziņu formas un satura kvalitāti kā risināmu problēmu.

Realizējot 2007.gada Nacionālo Pasūtījumu, LRZD galvenokārt tika pievērsta uzmanība diviem aspektiem:

-         ziņu kvalitāte,

-         darba vides, apstākļu un organizācijas uzlabošana.

Lai realizētu pozitīvas pārmaiņas minētajos sektoros, tika rūpīgi analizēta 2007.gada martā – aprīlī veiktā Latvijas Radio 1 klausītāju aptauja. Pirmām kārtām tika pētīti ziņu formu un saturu skarošie riski.

Gada vidū tika veikta anonīma pašu LRZD darbinieku aptauja, noskaidrojot struktūrvienības darbības vājās un stiprās puses.

Savukārt 2007.gada augustā septembrī tika strādāts pie darbinieku paveiktā darba apjoma un atalgojuma atbilstības analīzes.

Šo procedūru rezultātā iegūtie secinājumi tika ņemti par pamatu tālākiem radošiem un organizatoriskiem pārveidojumiem, lai realizētu 2007. gada Nacionālajā Pasūtījuma noteiktās prioritātes.

Galvenie risku un vājo vietu konstatējumi, kuri izrietēja no  iepriekš minētām analīzēm un pētījumiem.

Ziņu kopainā klausītājus īpaši neapmierina:

-         ziņu vienveidība, atkārtošanās,

-         pārāk daudz politiķu,

-         smagnēji temati,

-         par maz speciālistu un vienkāršo cilvēku viedokļu.

Pašu LRZD darbinieku skatījumā kā galvenās problēmas akcentētas:

-         darba intensitātes un atalgojuma disharmonija,

-         trūkumi darba organizācijā un motivācijā.

Iespēju robežās mērot atsevišķu amata nosaukumu noslodzes un atalgojuma attiecības, noskaidrojās pasākumu secība darba vides, apstākļu un organizācijas uzlabošanai.

Bez tam tika konstatēta arī neatliekama vajadzība sākt darbu pie jaunu kadru piesaistes gan LR1 gan LR4 ziņu veidošanā.

Veiktie konkrētie pasākumi Nacionālā Pasūtījuma prioritāšu realizēšanā ziņu sektorā

LR1 programmas „Labrīt” kvalitātes uzlabošana:

1.       Pilnveidota raidījuma struktūra, ieviešot ziņu virsrakstus ik stundas ceturksni, kas dod iespējas regulārāk saņemt informāciju par svarīgāko.

2.       Stundā no 8.00 – 8.30 divu īso interviju vietā ieviesta sadaļa „aktuālais rīta temats” – pamatā ne politisku aktuālo tematu kvalitatīva un vispusīga izpēte, vienlaikus radot arī lielāku oriģinālmateriālu īpatsvaru.

3.       Mainīta ziņu producentu darba organizācija, izveidojot divu īso ziņu producentu darba vietas agrākās vienas vietā, kas ļāva bagātināt ar informāciju arī „Labrīt” ziņu izlaidumus ar papildu informāciju, samazinot „piespiedu” atkārtojumu tiražēšanu.

4.       pastiprināta uzmanība tika pievērsta „Labrīt” sadaļu precīzas hronometrāžas ievērošanai, izslēdzot 30 – 45 minūšu runāšanas „seriālus”, kas nešaubīgi padarīja raidījumu smagnēju.

Citi raidījumi

1.         Izvērtējot plānoto un faktisko LRZD veidoto raidījumu apjomu, noskaidrojās, ka vidēji dienā tiek veidots aptuveni par 35 minūtēm vairāk par plānoto. Pārslodze bija arī viens no ziņu kvalitāti graujošiem elementiem. Šī iemesla dēļ tika pieņemts lēmums neatjaunot programmas „Pēcpusdiena” veidošanu. Ierosinājumu atbalstīja arī Programmu direktoru padome un uzņēmuma vadība, ļaujot resursus virzīt citiem uzdevumiem.

2.         Būtiski mainīts raidījuma „Nedēļas notikumu apskats” formāts un arī nosaukums – tagad „Ziņu dienests piedāvā”. Agrāk veidotā klišejiskā nedēļas atskata vietā, ko līdzīgi tiražē daudzi mediji, tiek atskaņota apjomīgāka intervija par aktualitātēm ar sabiedrībā pazīstamu personu vai par iezīmīgu notikumu ārzemēs. Raidījums kaut uzsākts tikai novembrī jau izraisījis pozitīvu klausītāju un ekspertu reakciju.

3.         Tika pievērsta uzmanība LR1 nakts programmas un nakts ziņu (00.00 – 06.00) veidošanai, izstrādājot nakts ziņu koncepciju, veicot raidījumu vadītāju darba vērtēšanu kā arī atrodot iespējas palielināt samaksu par paveikto.

Ziņu programmas LR4

1.      Izvērtējot LR4 ziņu programmu integrācijas pakāpi kopējā LRZD darbā, tika pieņemts lēmums, ka tiešu koordināciju veic ziņu dienesta vadītājs (līdz gada vidum – vecākais producents). Tas palīdzēja rūpīgāk izvērtēt LR4 kolēģu problēmas un veikt reālas izmaiņas, pirmām kārtām, darba apmaksā, kura, vērtējot darba apjomu, bija nepamatoti zema.

2.      Uzsākts darbs jaunu kadru piesaistē un apmācībā. Šobrīd divi cilvēki tiek gatavoti LR4 ziņu redaktora darbam, lai izslēgtu nepatīkamos sastrēgumus atvaļinājuma laikā.

3.      Kopīga operatīvo problēmu risināšana ir palīdzējusi panākt lielāku savstarpēju uzticēšanos un sapratni.

Darba organizācijas un kvalitātes izmaiņas

1.       Sociālo un ekonomisko procesu izpētei tika attīstīta žurnālistiskā analītika, veicot procesa vai notikuma padziļinātu izpēti.

2.       Tika organizēti dažādas formas žurnālistikas eksperimenti, piemēram - sacensība izbraucot Rīga no viena punkta uz otru ar dažādiem transporta līdzekļiem, komentējot situāciju un uzņemot laiku – kurš ātrāk, līdzīgu pirkumu izdarīšana veikalā ar vairāku mēnešu atstarpi ar nolūku noskaidrot cenu izmaiņas u. tml,

3.       Lai augstā līmenī noturētu raidāmo ziņu materiālu operativitāti, vecākie korespondenti sāka praktizēt aktuālu notikumu atspoguļošanu tiešajā ēterā.

4.       Lielu atsaucību guva t.s. „radošo dienu” organizēšana, kad korespondents nenodarbojas ar rutīnas darbu, bet veic tematu meklēšanu, avotu apzināšanu, runas kvalitātes uzlabošanu u.tml. Diemžēl, sakarā ar vairāku kolēģu aiziešanu no LRZD, nācās „radošās dienas” uz laiku atcelt, tomēr ir pamats domāt, ka aizpildot vakantās vietas, šī iespēja tiks atjaunota.

5.       Kopš septembra mēneša tiek veikta visu izskanējušo materiālu uzskaite, lai noskaidrotu korespondentu un reportieru reālo noslodzi.

6.       Ir izveidots LRZD neatbilstību reģistrs, kur vienuviet tiek apkopotas visas klausītāju sūdzības un priekšlikumi, kā arī atsevišķas kolēģu darbības, kuras pilnībā neatbilst darba aprakstiem un labas prakses žurnālistikai. Sakārtošana pēc noteiktiem parametriem ļaus fiksētās neatbilstības analizēt un pieņemt objektīvākus lēmumus to novēršanai.

7.       Ārštata autoru grupa papildināta ar korespondentiem Austrijā (Solvita Karitone) un Somijā (Maira Dobele). Gada otrajā pusē, rūpīgi izvērtējot iespējas honorāru vidējais apjoms ārštata autoriem palielināts par 15 – 18%.

Kas nav izdarīts

  1. Nav novērstas problēmas ziņu kvalitātes dažādībā LR1 un LR4, jo dažādu iemeslu dēļ nav pabeigts darbs balss kvalitātes kritēriju noteikšanā un vērtēšanas metodoloģijā.
  2. Līdzekļu trūkuma dēļ nav izdevies realizēt dienas notikumu apskata veidošanu LR4, kā arī izveidot šajā ziņu nodaļā papildu redaktora un korespondenta darba vietas.

Kopumā tomēr aizvadīto gadu var vērtēt kā izdevušos, kaut vai tādēļ, ka padarītā ir daudz vairāk kā nepadarītā. Rezumējoši – ziņu dienesta radošais un organizatoriskais potenciāls ir pietiekami liels, lai varētu droši turpināt darbu radošās kvalitātes uzlabošanā.

 

Sagatavoja Dzintris Kolāts

 

 

 

Pirmā izplatīšanas tīkla (Latvijas Radio 1) darbība un programmas koncepcijas izpilde 2007. gadā

LR 1 satura prioritātes 2007. gadā, kas iekļautas „Nacionālajā pasūtījumā”, kopumā ir izpildītas.

Programmas kvalitāte

Auditorija

2007. gadā LR 1 auditorija gada garumā vidēji ir 286 tūkstoši klausītāju, kas ir 10% (SHR) no visiem radioklausītājiem Latvijā. Lai gan nav vērojama klausītāju skaita samazināšanās, tomēr kopīgās auditorijas pieaugums šajā gadā nav vērojams, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.  Iepriecina tendence, ka pieaug  jaunākās un vidējās paaudzes auditorijas īpatsvars LR1. Vecumā no 15- 19 gadiem  SHR ir pieaudzis no vidēji 1% 2006.gada rudenī līdz 5% 2007.gada rudenī.

Vērojams reitingu kāpums atsevišķām programmām („Krustpunktā”, „Monopols pie stūres”, „Sestdienas rīts ar kopā Artu un Ansi”, „Svētrīts”).

Nav izdevies panākt auditorijas pieaugumu vecuma grupā no 35 līdz 54 gadiem, tādēļ 2008. gadā nepieciešams vairāk uzmanības pievērst šīs mērķauditorijas vēlmēm un vajadzībām.

Jāpiebilst, ka novērojama tendence samazināties kopējam radioklausītāju skaitam visām raidstacijām visā Latvijā apmēram par 3% periodā no 2006.gada rudens līdz 2007.gada rudenim.

Interaktivitāte

2007. gadā ir ievērojami izdevies palielināt interaktivitāti ar klausītājiem. Kā veiksmīgākās programmas var minēt „Kā labāk dzīvot” un „Krustpunktā”. Ja 2006. gadā  e-pastu skaits šīm programmām bija 580, tad 2007. gadā- 2171. Interaktivitāte ir pieaugusi arī citiem raidījumiem („Dzīves ritmi mūzikā”, „Kultūras rondo”, „Radioiela” u.c.). Joprojām saglabājies arī tradicionālais saziņas veids – klausītāju vēstules. Tās galvenokārt adresētas konkrētiem žurnālistiem un programmām, it īpaši Aidim Tomsonam un programmai „Krustpunktā”. Tas liecina par lielu klausītāju uzticamību.

2007.gadā ir pieaudzis to raidījumu skaits, kuros klausītāji var iesaistīties, uzdodot jautājumus vai paužot savu pozīciju. Ja līdz šim tie galvenokārt bija raidījumi „Krustpunktā”, „Kā labāk dzīvot” un „Monopols”, tad pagājušajā gadā šāda iespēja ir arī „Radioielā”, „Kultūras rondo”, „Piespēlē”, „Sestdienas rīts kopā ar Artu un Ansi”, „Uzticības sarunas” un arī vasaras sezonas projektā  „Vasaras variācijas”.

Signāli

Mainīti daudzu raidījumu muzikālie noformējumi un raidījumu „galviņas”, veidojot vienotu, mūsdienīgu LR 1 tēlu.

Izveidota jauna signālu pakete raidījumiem „Radioiela”, „Kāpēc Tāpēc”, „Ašais pipars”, „1, 2, 3 - ejam meklēt”, „Bijis nebijis”, „Burtu pļava”, „Sestdienas rīts kopā ar Artu un Ansi”, „Piespēle”, „Uzticības sarunas” un „Izvēlies un stāsti”. Jaunie signāli palīdz pozicionēt LR 1 un veidot vienotāku un mūsdienīgāku skanisko kanāla identitāti. Raidījumu signālu uzlabošanu un jaunradīšanu LR1 plāno turpināt arī 2008. gadā.

Mūzika

Ņemot vērā nepieciešamību pēc skaidrāka mūzikas formāta LR1 kanālā, 2007.gada otrajā pusē tika sākta esošās mūzikas analīze un atlase mūzikas rotācijas kontroles ieviešanai. Lai realizētu šo mērķi, ir izvēlēta sistēma „Music-1”. LR1 ir iegādājies arī jaunās mūzikas abonementu vienā no pasaules vadošajām radio mūzikas servisa kompānijām „Jones TM”. Sistēmas „Music-1” ietvaros ir definētas rotācijas mūzikas pamatkategorijas un to īpatsvars LR1 programmā, kā arī rotācijas principi.

Tā kā LR programmu sagatavošanas un ētera IT sistēma būtībā ir nestandarta risinājums, Komjūtertehnoloģijas nodaļa ir veikusi nepieciešamos priekšdarbus, lai „Music-1” varētu integrēt esošajā LR datortīklā. Kaut arī LR1 būtībā ir pilna servisa radio, mūzikas atlase ir veikta, kā kodolu ņemot Adult Contemporary (AC) radio mūzikas formātu. LR1 jaunā mūzikas rotācijas sistēma nodrošina priekšrocības, kuras sniedz automatizēta datu pārvalde un iespēja programmēt lielāko daļu LR1 skanošās mūzikas daudz efektīvākā veidā, nekā līdz šim. No otras puses, veicot šādu ikdienas programmēšanas procedūru, tiek saglabāta brīvība un interaktivitāte iespējamām korekcijām.

Var uzskatīt, ka „Music-1” sistēma nodrošinās LR1 muzikālo „pamataudumu” un būtībā šī ir pirmā automatizētā mūzikas programmēšanas sistēma Latvijas Radio vēsturē. Mūzikas redaktoru resursus varēs pilnvērtīgāk izmantot, veidojot specializētus mūzikas raidījumus, jaunās mūzikas apskatus, rūpējoties par jaunas mūzikas pievienošanu fonotēkai, kā arī veicot mūzikas atlasi manuālā veidā (kā līdz šim) tiem atsevišķajiem raidījumiem, kuriem tas ir nepieciešams (Kultūras Rondo, Monopols u.c.). Jauno mūzikas sistēmu LR1 kanālā paredzēts ieviest 2008. gada pirmajā pusē.

Plānošana

2007. gadā datorizētā formā ir izveidots nedēļas plāns visiem LR1 raidījumiem. Tas uzlabo raidījumu tematu koordināciju un plānošanu, ietaupa laiku un komunikāciju.

Auditorijas pētījumi

Katru ceturksni analizēti un apkopti BMF / TNS sniegtie pētījumi.

2007.gadā pasūtīts SKDS nozīmīgs pētījums, kāds līdz šim nav bijis Latvijas mediju socioloģisko pētījumu praksē. Pētījums parāda Latvijas iedzīvotāju paradumus, vēlmes, to korelāciju ar radio klausīšanās paradumiem ekonomiski aktīvajai iedzīvotāju daļai vecumā no 25-55 gadiem. Pētījuma dati ir neatsverams palīgmateriāls auditorijas izpratnei un programmas plānošanai. Auditorijas intereses un vēlmes LR1 ņēma vērā izstrādājot jaunos raidījumus 2007. un 2008.gadam. SKDS pētījums rāda, ka LR1 nākotnē jāparedz arvien plašāka interneta radio attīstība ar raidījumu lejuplādes iespējām. Rēķinoties ar augstāk minētās vecuma grupas lielo aizņemtību darbā, arvien svarīgāks kļūst princips, ka klausītājs var iegūt interesējošo raidījumu sev vēlamā laikā un vietā.

Analizējot kā klausītāji vērtējuši LR 1 programmu, tad kopumā tā apmierina 57% klausītāju (neitrāls vērtējums ir 33%, bet neapmierina 6% respondentu). 26% klausītāju augstākminētajā vecuma grupā LR 1 patīk viss, bet visvairāk 9% - neapmierina politika un politiķu runas. Par LR 1 stipro pusi respondenti ir uzrādījuši esošos raidījumus, latviešu mūziku, ziņu ticamību un raidījumu vadītājus.

Izvērtējot programmas tematisko piedāvājumu, klausītāji uzskata, ka programmā par maz dzird ierindas cilvēkus, bet par daudz politiķus un ierēdņus. Klausītāji domā, ka LR1 par maz ir humora raidījumu, veselības tematikas, jautājumu par dabu un ekoloģiju, kā arī praktisku padomu. Visaugstākais klausītāju novērtējums sniegts programmām „Labrīt”, „Kā labāk dzīvot”, „Krustpunktā” un „Dienas notikumu apskats”.

Ziņas

Skat. Ziņu dienesta atskaiti par 2007.gadu.

Sociālie vēstījumi

LR 1 atbalstījis sociālās akcijas:

-         bērnu un vecāku attiecību veicināšana;

-         aicinājums vērsties pret kūlas dedzināšanu.

Kanāla specifika

Jaunie projekti

„Kāpēc tāpēc”, „Ašais pipars”, „1, 2, 3 - ejam meklēt”, „Bijis nebijis”(spēle), „Burtu pļava”, „Radioiela”, „Sestdienas rīts kopā ar Artu un Ansi”(Radiocirks), „Uzticības sarunas”, „Monopols pie stūres”, „Šī diena vēsturē”, „Ejam blakus”, „Izvēlies un stāsti”.

2007.gadā veiksmīgi izstrādātā kultūras raidījumu koncepcija (producente Anda Buševica), jaunie programmas vadītāji (Ingvilda Strautmane un Ģirts Šolis) un profesionāla žurnālistu komanda ļāvusi programmai „Kultūras RONDO” sekmīgi īstenot savus mērķus un ierindoties LR 1 populārāko raidījumu vidū. Klausītāji pozitīvi novērtējuši arī iespēju uzdot jautājumus un izteikt savu viedokli telefoniski vai e-vēstuļu veidā programmā skartos jautājumus.

Īpaša uzmanība LR 1 2007.gadā ir pievērsta bērnu raidījumiem. Izveidoti pieci jauni raidījumi: „Kāpēc Tāpēc”, „Ašais pipars”, „1,2,3- ejam meklēt”, „Burtu pļava” un „Bijis nebijis”(spēle). Raidījumus raksturo atraktīvs, mūsdienīgs formāts gan atbildot uz vienmēr aktuālo jautājumu- kāpēc, gan meklējot jaunos talantus, gan parādot savas zināšanas sentēvu gudrībās.

Pētot un analizējot auditorijas klausīšanās paradumus, vēlmes un intereses, 2007.gadā izstrādāta jauna brīvdienu raidījumu koncepcija. Ēterā skan jauns izklaidējošs raidījums ģimenei „Sestdienas rīts kopā ar Artu un Ansi”(„Radiocirks”). Auditoriju izdevies ir ne vien noturēt, bet pat palielināt no 8,9% SHR 2006.gada rudenī līdz 10,56% SHR 2007.gada rudenī. Savu otro elpu ieguvis raidījums „Radioiela”, tās ietvaros - „Tirgus laukums” ir īpaši populārs klausītāju vidū.

Runāt par visdažādākajām psiholoģiskajām problēmām, dodot cilvēkiem iespēju skaļi kādam pastāstīt par lietām, par kurām aizspriedumi parasti neļauj runāt- piedāvā jaunais raidījums „Uzticības sarunas” (autores Ingvilda Strautmane un Rinta Bruževica) sestdienas vakaros. Nozīmīga loma augstāk minētajos raidījumos ir vadītāju profesionālajam darbam un spējai uzklausīt cilvēkus tiešajā ēterā.

Sekmīgi 2007.gadā klausītājus piesaistījis jaunais auto – moto raidījums „Monopols pie stūres” (autors Arnis Blodons), kas skan autobraucēju laikā un kas runā par aktualitātēm transporta līdzekļu pasaulē, to vēsturi un sportiskajām aktivitātēm. Auditorijas pētījums liecina, ka, salīdzinot ar 2006.gada rudeni, SHR no 7,44% ir pieaudzis līdz SHR 9,93% 2007.gada rudenī. Vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem ir izdevies palielināt auditorijas kāpumu no 0,8% līdz 7,6% (SHR).

2007.gadā klausītāju popularitāti nostiprinājis sabiedriski politiskais raidījums „Krustpunktā”. To pierāda arī auditorijas pētījumi (salīdzinot ar 2006.ada rudeni SHR 7,8%, tad 2007.gada rudenī tas bija 9,24%). „Krustpunktā” komandu papildinājis žurnālists (Viktors Pupiks), kas regulāri nodarbojas ar „rokošo” žurnālistiku.

Lai ievērotu klausītāju vēlmes un intereses vasarā (jūlijā un augustā) LR 1 skanēja jauns projekts „Vasaras variācijas”. Redzes lokā paturot atpūtu un tūrismu, veselīgu dzīvesveidu, norises dabā un kultūras novitātes. Tas piesaistīja sociāli un ekonomiski aktīvāko auditorijas daļu vecuma grupā no 35 līdz 54 gadiem. „Vasaras variācijās” no plkst.11:05 līdz 12:00 šajā vecuma grupā ir pieaudzis klausītāju skaits (Reach) no 15,8 tūkstošiem 2007.gada pavasarī līdz 28,2 tūkstošiem 2007.gada vasarā. Vēl izteiktāks klausītāju skaita pieaugums ir pēcpusdienas „Vasaras variācijām” (15:05 – 16:00). Pētījums liecina, ka klausītāju skaits (Reach) pieaudzis no 5,9 tūkstošiem 2007.gada pavasarī līdz 23,9 tūkstošiem 2007.gada vasarā.

Veiksmīgi 2007.gadā LR1 turpināja attīstīt un veidot tematiskos ciklus. Iecietību un toleranci, meklējot dialoga iespējas starp klausītājiem un raidījuma viesiem, veicināja programma „Kā labāk dzīvot”: gan diskusiju ciklā par diskriminācijas veidiem (12 diskusijas); gan regulāri katru mēnesi pievēršoties tematam par ģimenes- skolas un sabiedrības attiecībām.

2007.gadā īstenots cikls „Ejam blakus”, kur klausītāji ir iepazīstināti ar visdažādākajām profesijām un to pārstāvjiem. Projektu tālāk attīsta Latvijā populāra personība Rodrigo Fomins ar raidījumu „Izvēlies un stāsti”.

2007.gada nogalē ir izstrādāti jauni raidījumi brīvdienu programmām - „Koru kari”, „Svētdienas vitamīns” (par veselīgu dzīves veidu, kulināriju un mājdzīvniekiem) un „Ceļvedis Latvijā”. Minētie raidījumi ēterā sāk skanēt 2008.gada sākumā.

Pašreklāma

Raidījumu reklamēšanai 2007.gadā paplašināts apjoms un uzlabota pasniegšanas forma. Par jaunajiem projektiem un raidījumiem LR1 informē klausītājus īpašās nedēļu garās reklāmas kampaņās. Lielāka vērība 2007.gadā pievērsta ikdienas raidījumu pašreklāmai un tās atraktīvai formai. Kā veiksmīgāko piemēru var minēt Radio jubilejai veltītu populārāko žurnālistu pašreklāmas kampaņu.

Katru dienu programmā „Labrīt” skan LR 1 populārāko raidījumu – „Kā labāk dzīvot” un „Krustpunktā” pašreklāma.

2007.gadā ir uzlabojusies sadarbība ar presi – „Rīgas viļņiem” ,„Neatkarīgo rīta avīzi” un reģionālo presi („Dienas”). Šajos izdevumos 2007.gadā anotēti 155 LR1 raidījumi.

Paplašinājusies arī sadarbība ar portālu TVNET. Jau esošā raidījuma „Kā labāk dzīvot” anotēšanai pievienojies raidījums „Sestdienas rīts kopā ar Artu un Ansi”.

 

Akcijas - projekti

Lielu klausītāju atsauksmi guva projekts „Jāņi dzied”, kurā sabiedrībā populāri Jāņi dzied latviešu dziesmas. Projekts realizēts LR 2 un LR 1. LR 1 šī projekta ietvaros nodrošināja dziesmu rotāciju un noslēguma koncerta tiešraidi no Ventspils, sešu raidījumu ciklā „Jāņi dzied” LR1 popularizēja dziesmas, ko iedziedāja Latvijas Jāņi.

LR 1 aktīvi atspoguļoja arī LR projektu „Nāc līdzās”. Tas bija Integratīvais skatuves mākslas festivāls, kurā bija  iespējas  ikvienam bērnam ar speciālajām vajadzībām nākt līdzās  uz skatuves veselajiem bērniem un jauniešiem - dziedāt, dejot, spēlēt teātri, runāt dzeju, lai justos līdzvērtīgi šajā sabiedrībā. Projektā piedalījās arī pazīstami mākslinieki (Ieva Akurātere, „Autobuss debesīs”, „Dzeguzīte”, Normunds Rutulis, Gustavo, Chilli, Aisha, Putnu balle, un citi). LR 1 nodrošināja informāciju raidījumos „Kā labāk dzīvot” ,”Bērnu ziņas”, ”Raibās klasītes”, „Radiobumba”. Pirms Ziemassvētkiem 10 raidījumu ciklā „Nāc līdzās Ziemassvētkos” LR1 atspoguļoja šī festivāla gaitu, bet Ziemassvētku laikā pārraidīja festivāla noslēguma koncerta ierakstu.

Nedēļā pirms Ziemassvētkiem LR 1 Doma laukumā organizēja labdarības akciju „Latvijas Radio 1 dziesmu tirdziņš”, atbalstot Hroniski slimo bērnu draugu biedrību „Sūrābele”, kas vāca ziedojumus bērnu vasaras nometnei. Ziemassvētku vecīšu lomās iejutās populārākie LR 1 žurnālisti.

2007.gadā LR 1 sāka atbalstīt Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fondu. Sadarbības mērķis - veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Latvijā, organizējot un atbalstot valsts nozīmes kultūras pieminekļa - Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas - atjaunošanu un saglabāšanu. Šis ir vienlaikus arī LR kopīgais projekts. 2007.gadā par projektu LR1 stāstīja raidījumos „Kā labāk dzīvot” un „Kultūras rondo”. LR 1 nodrošināja labdarības koncertu pašreklāmu.

Internets

Klausītāji pozitīvi novērtējuši raidījumu ikdienas anotēšanu LR 1 mājas lapā.

2007.gadā LR 1 mājas lapā izveidotas īpašas sadaļas raidījumu arhivēšanai. Tās dod iespēju cilvēkiem ātri atrast raidījumus „Kā labāk dzīvot”, „Krustpunktā” , Šī diena vēsturē”, kā arī spilgtākos kultūras raidījumus.

2007.gadā uzsākta jauna sadarbības forma – noslēdzot līgumus ar konferenču organizētājiem – LR sniedz iespēju klausīties dažādu konferenču translācijas internetā – LR un LR 1 mājas lapā. Konferences pēc izskanēšanas arhivējam LR mājas lapā.

Veiksmīgi noris sadarbība ar citiem interneta portāliem – TVNET, „Draugiem.lv, u.c.

Sagatavoja Inese Matjušonoka

 

 

Otrā izplatīšanas tīkla (Latvijas Radio 2) darbība un programmas koncepcijas izpilde 2007. gadā

Latvijas Radio 2 2007. gada prioritātes saskaņā ar Nacionālo pasūtījumu bija :

Noturēt līdera pozīcijas auditorijas reitingu skalā, paaugstināt kritērijus mūzikas un dziesmu atlasē, ievērojot  kanāla formātu, veicināt latviešu mūzikas attīstību kā vienu no latviešu nacionālās identitātes formām.

   Saskaņā ar TNS sniegtajiem datiem LR2 auditorijas daļa no kopējā radio klausītāju daudzuma (SHR) 2007. gadā ir bijusi 25,30 % klausītāju kopumā.

   Atskaites periodos: 26,24 % klausītāju ziemā, 26,27 % klausītāju pavasarī, 26,33 % klausītāju vasarā un 22,35 % klausītāju rudenī . Reitinga kritums pēdējā atskaites periodā saistīts ar jaunu radiostaciju ienākšanu kopējā radio tirgū. Klausītāju apjoma ziņā (RCH) Latvijas Radio 2 2007. gadā kopumā klausījušies 565.15 tūkstoši klausītāju; atskaites periodos: 568.15 tūkstoši klausītāju ziemā, 580.89 tūkstoši klausītāju pavasarī, 593.19 tūkstoši klausītāju vasarā un 518.39 tūkstoši klausītāju rudenī.

   Latvijas Radio 2 saglabājis esošo formātu, sekojot kanāla devīzei „Dziesmas dzimtajā valodā” un uzstādījumam – ēterā skan labākais, kas radīts latviešu populārajā mūzikā.

   Ir tikusi veikta un kontrolēta regulāra un precīza LR2 formāta ievērošana un padarītā kontrole LR2 programmu vadītājiem – redaktoriem. 2007. gadā turpināta sadarbība ar lielākajām Latvijas mūzikas izdevniecībām un neatkarīgajiem mūzikas izdevējiem, populāru un formātam atbilstošu nacionāla mēroga pasākumu veidotājiem un citiem populārās mūzikas aktivitāšu veicējiem.

   Latvijas Radio 2 joprojām ir rūpīgi kopta un aprūpēta pasaulē lielākā latviešu populārās mūzikas elektroniskā datu bāze. Visa gada garumā tā ir papildināta pilnveidota un ir lielāka, strukturētāka un kvalitatīvāka nekā jebkad agrāk. Tas ļauj programmu vadītājiem izvēlēties pēc iespējas precīzāku un segmentētāku muzikālo materiālu un būtiski palīdz paaugstināt darba kvalitāti.

   Veicot aktīvu pašreklāmas aktivitāšu kampaņu – vasaras koncertu sērijas, Latvijas Radio „Jāņi dzied” akciju, atbalstus lieliem muzikāliem pasākumiem un izrādēm, Latvijas Radio 2 labdarības pasākumu „Nāc līdzās Ziemassvētkos”, atsākušos „Muzikālās bankas” darbību, pazīstamu kolektīvu un izpildītāju tiešā ētera koncertus u.c., Latvijas Radio 2 aktīvi iesaistījies valsts visu žanru populārās latviešu mūzikas atbalstīšanā, sava satura un valsts vieglās un populārās nacionālās mūzikas kvalitātes standartu tālākā paaugstināšanā.

   Labi apzinoties, ka tikai pareizi motivēti darbinieki ir spējīgi precīzi un kvalitatīvi veikt savu darbu, kaut nepilnīgi, bet iespēju robežās, ir paaugstināts darbinieku atalgojums un ētera darba izcenojums. Ir notikusi daļēja LR2 nodarbināto darba iespēju modernizācija un paaugstināta mobilitāte sākot veidot individuālas, ar darbam nepieciešamām programmām apgādātas darbstacijas uz portatīvo datoru bāzes. Šie procesi turpināsies arī 2008.gadā.

   Tiešraides un koncerti LR2 2007.gadā ir bijuši plānotajā apjomā, īpašu akcentu liekot uz vasaras koncertu aktivitātēm, kur ar tiešu LR2 radošo atbalstu veidots koncertu cikls pa lielākajām valsts vasaras brīvdabas estrādēm. Uz Latvijas Radio studiju tiešā ētera koncertiem aicināti muzikanti no visiem valsts novadiem, savā programmā esam atspoguļojuši visus lielākos populārās latviešu mūzikas pasākumus.

   Diemžēl ierobežota finansējuma un paaugstinātas inflācijas apstākļos ne vienmēr pieticis resursu translācijām un tiešraidēm, taču savu spēku un iespēju robežās esam bijuši visur, kur vien uzskatījām par nozīmīgu būt.

   Latvijas Radio 2 2007.gadā ir bijusi populārākā radiostacija valstī, tādejādi apliecinot savu spēju apmierināt sabiedrības vajadzības pēc ar nacionālu identitāti piepildīta muzikāla radiokanāla. Kā sabiedriskā mēdija sastāvdaļa LR2 ir spējis noturēt un saglabāt gan klausītāju interesi, gan augstus saturiskās kvalitātes standartus un ar profesionālu 12 štata un 17 ārštata darbinieku veikumu var droši raudzīties nākotnē.

Sagatavoja Armins Ronis

 

 

Trešā izplatīšanas tīkla (Latvijas Radio 3 „Klasika”) darbība un programmas koncepcijas izpilde 2007. gadā

Raidījumu kvalitatīvā pilnveidošana

Uzlabota LR3 Klasika programmas izplatīšanas tehniskā kvalitāte: uzstādīts raidītājs Viesītē un uzstādīts Klasikas RDS.

Pilnveidota saturiskā kvalitāte: izveidots jauns rīta muzikāli informatīvs raidījums „Rīta Regtaims”, kas papildināts ar ziņu pārraidēm, aktuālu informāciju, interaktīvu sadaļu - konkursu un rītam piemērotu mūziku. Raidījumu vada 2 cilvēki.

Pēc klausītāju ieteikuma izveidots jauns raidījums par pasaules mūziku - „Odiseja”.

Līdz ar producenta štata vietas izveidošanu ir sakārtots aktualitāšu sabalansēts atspoguļojums un interviju plānošana.

Latvijas mēroga darbības

Izveidota jauna un īpašu klausītāju atsaucību guvusi tradīcija – LNO pirmizrāžu tiešraides LR3 Klasika („Traviata”, „Augļu koks ir Jāzeps”, „Karmena”).

Veidojot barterattiecības ar koncertorganizācijām (LNSO, Koncertdirekcija, Hermaņa Brauna Fonds, Latvijas Mūzikas Akadēmija, LNO, koris „Latvija” u.c.) ir ierakstīts ļoti iespaidīgs muzikālo pasākumu skaits – 200! Tie ir svarīgākie koncerti, festivāli, operu izrādes, kas atspoguļotas Klasikas veidotajos raidījumos LR 1 un LR 3 kanālos : „Mūzikas jaunumu apskats”, „Par operu un Operā”, „Autogrāfs pēc ieskaņojuma”, „Aplis”, „Austras koks”, „Latvijas koncertzālēs” u.c.

Atvēlētā finansējuma ietvaros ir veikti fondu ieraksti – 10 stundas 45 minūtes, piesaistot tiem labākos Latvijas māksliniekus : Martu Sudrabu, Valsts kamerorķestri „Sinfonietta Riga”, obojists N.Šnē, RIX klavieru kvartetu, Trio – G.Kuzma, O.Prjadko, S.Šteinbergs, Kremerata baltica stīgu trio, pianists Imants Zemzaris, Māris un Sana Villeruši u.c.

Izveidoti speciāli jubilejas raidījumi latviešu mūziķiem – A.Maskatam, P.Plakidim, G.Pelēcim, G.Krēmeram, P.Butānam, Ģ.Ramanam, E.Goldšteinam u.c., kā arī pasaules mūziķiem – F.Glāsam, Dž.Adamsam, M.Rostropvičam, N.Jervi, V.Aškenazi, D.Aleksejevam, K.Deivisam u.c. Atzīmēta Grīga atceres simtgade.

Atspoguļoti valstiski nozīmīgie un reģionālie pasākumi: Lielā Mūzikas balva, LNSO  jubilejas sezonas koncerti, Garīgās mūzikas festivāls, jaunās mūzikas festivāls „Arēna”, Latviešu simfoniskās mūzikas Galā koncerts, Rīgas operfestivāls, festivāls „Saxophonia”, Baha mūzikas festivāls, festivāls „Rīgas ritmi”, Valmieras Senās mūzikas festivāls, Liepājas Pianisma zvaigžņu festivāls un Liepājas Ērģeļmūzikas festivāls, Bauskas un Rundāles senās mūzikas festivālu, Opermūzikas svētki Dzintaros un „Kremerata Baltica” festivāls Siguldā.

Turpināta veiksmīgā sadarbības forma ar Latvijas Radio kori, kas kalpo ne tikai kā latviešu komponistu mūzikas, bet arī abu struktūrvienību popularizēšanai. Tie bija 4 koncerti – tiešraides Jēkabpilī, Jelgavā, Aizputē un Strenčos(sarunas par mūziku Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Latgalē) ar LR kora, LR 3 redaktoru un komponistu piedalīšanos.

Starptautiskā sadarbība

Turpināta sadarbība ar Eiroradio : tiešraidēs un ierakstos raidīti ap 800 koncertierakstu no pasaules koncertzālēm, festivāliem un operteātriem (ieskaitot Metropolitan, La Scala, Zalcburgas festivāls, Lucernas festivāls, BBC Promenādes, Berlīnes filharmoniķu koncerti, Amsteredamas Concertgebouw koncerti u.c.).

Sadarbībā ar Ziemeļu un Baltijas valstu radio klasiskās mūzikas kanāliem realizēta speciāla koncertsezonu un vasaras festivālu programma EBU ietvaros, no savas puses piedāvājot LNSO sezonas atklāšanas koncertu 13.septembrī, kā arī ierakstus no „Garīgās mūzikas festivāla – 2007”, Sinfonietta Riga koncertiem – kopā 22 koncertus.

Klasika 16.decembrī piedalījās Eiroradio speciālajā Ziemassvētku dienā, organizējot koncertu Lielajā Ģildē ar Sinfonietta Riga un solistu piedalīšanos. Koncerts tika tiešraidē translēts uz 22 EBU dalībvalstīm. Speciāli šim projektam, piesaistot VKKF līdzekļus, tika pasūtināts Valta Pūces jaundarbs Perpetuum mobile.

Klasika piedalījās Eiroradio projektā Favorite Latvian national classical hits, piedāvājot 15 latviešu komponistu skaņdarbu izlasi.

Klasika startēja UNESCO rīkotajā konkursā ROSTRUM Parīzē, kur Andra Dzenīša skaņdarbs Nepabeigtā simfonija ieguva 4. vietu jauno komponistu grupā.

Piedalījāmies jauno mūziķu konkursā „Concertino Praga” Prāgā, amatierkoru konkursā Let`the peoples sing Ķelnē (koris Gaudeamus), kā arī EBU organizētajos mūzikas ekspertu semināros un ikgadējā sapulcē Parīzē.

Pašreklāma un internets

Aktivizējām LR3 „Klasika” mājas lapu, izceļot sava kanāla aktuālos notikumus, regulāri atjaunojot rubrikas : „Klasika iesaka” un „Vērts noklausīties vēlreiz”. Izveidojām atsevišķu saiti uz raidījumu „Odiseja” un tā konkursu.

Izvietojām LR3 Klasika pašreklāmas džinglus citos LR kanālos un stāstījām par saviem svarīgākajiem raidījumiem un tiešraidēm arī LR1 raidījumā „Kultūras rondo” un ziņās.

Izveidojām jaunā rīta muzikāli informatīvā raidījuma Rīta Regtaims vizuālo reklāmu un izvietojām presē.

Pašreklāmai atvēlēto ierobežoto līdzekļu dēļ netika izgatavots Klasikas videoklips raidīšanai TV, kā arī nepietiekamo cilvēku resursu dēļ joprojām projektā palikusi Bērnu diena Klasikā. Taču darbs pie tās ir iesākts.

Tika sagatavota informācija par Klasikas aktualitātēm un izvietota presē, TV raidījumā „100 grami kultūras”, kā arī nosūtīta uz mūzikas mācību iestādēm.

Tika izgatavoti LR3 Klasika prezentācijas materiāli ar LR3 logo: termokrūzes, lietussargi, pulksteņi, radioaparāti, mentola konfektītes.

Sadarbībā ar mūzikas izdevniecību „Upe tuviem un tāliem”, kā arī Mūzikas Informācijas centru u.c. producentiem tika izdoti vairāki kompaktdiski ar LR3 logo.

Sagatavoja Gunda Vaivode

 

 

Ceturtā izplatīšanas tīkla (Latvijas Radio 4 „Doma laukums”) darbība un programmas koncepcijas izpilde 2007. gadā

Programmu kvalitāte

-         noturēt auditorijas īpatsvaru (SHR) 6 % ietvaros

Gadā laikā SHR rādītājs palielinājās par 2.43% (no 6.17% 2006.gada rudenī līdz 8.60% 2007.gada rudenī – TNS Latvija pētījumu rezultāti).

-         kopumā par 1% palielināt SHR vecuma grupās no 35 līdz 54

Gadā laikā auditorijas mērķa grupas (35-54 gadi) SHR rādītājs palielinājās par 2.8% (no 5.98% 2006.g. rudenī līdz 8.86% 2007.g. rudenī – TNS Latvija pētījumu rezultāti).

-         LR-4 raidīšanas zonas paplašināšana uzstādot jaunu raidītāju Cesvainē

Raidītājs Cesvainē darbojas kopš 2007.gada novembra.

-         balss kvalitātes kritēriju noteikšana

Darbs balss kvalitātes kritēriju noteikšanā un vērtēšanas metodoloģijā dažādu iemeslu dēļ nav pabeigts un turpinās.

-         jaunu korespondenta un redaktora vietu izveidošana

Nav izpildīts finansējuma trūkuma dēļ.

-         izveidot 15 minūšu garu dienas notikumu apskatu darba dienās plkst. 19.00

Nav izpildīts līdzekļu trūkuma dēļ.

-         panākt ciešāku krievu ziņu redaktoru integrāciju kopējā LR Ziņu dienestā

Izvērtējot LR4 ziņu programmu integrācijas pakāpi kopējā LRZD darbā, tika pieņemts lēmums, ka tiešu koordināciju veic ziņu dienesta vadītājs (līdz gada vidum – vecākais producents). Tas palīdzēja rūpīgāk izvērtēt LR4 kolēģu problēmas un veikt reālas izmaiņas, pirmām kārtām, darba apmaksā, kura, vērtējot darba apjomu, bija nepamatoti zema. Kopīga operatīvo problēmu risināšana ir palīdzējusi panākt lielāku savstarpēju uzticēšanos un sapratni.

-         veikt darbu jaunu kadru piesaistē un apmācībā

Šobrīd divi cilvēki tiek gatavoti LR4 ziņu redaktora darbam, lai izslēgtu nepatīkamos sastrēgumus atvaļinājuma laikā.

-         uzlabot ziņu izlaidumu kvalitāti

Skat. Ziņu dienesta atskaiti par 2007.gadu.

Starptautiskā sadarbība

-         sadarbībā ar Zviedrijas Radio, Somijas radio un Deutche Welle izveidot kopīgu raidījumu ciklu par notikumiem ES

Kopš 2007.gada aprīļa ik mēnesi LR-4 ēterā skan raidījums „Eiropas akcents”, kas ir Latvijas, Zviedrijas un Somijas sabiedrisko radio, kā arī radio Deutche Welle kopīgs projekts. Šis raidījums jau tika atzīts par Zviedrijas Radio ārzemju raidīšanas dienesta 2007.gada „Gada projektu”, kā arī pozitīvi novērtēts Zviedrijas un Vācijas presē.

Interesi par piedalīšanos projektā jau izteica Igaunijas un Lietuvas sabiedriskie radio.

Raidījums tiek retranslēts Krievijā, Ukrainā un Kirgizstānā, kā arī tiek uztverts visā pasaulē īsos un vidējos viļņos.

Kanāla specifikai atbilstoši temati

-         sadarbībā ar reģionālās preses un reģionālo radio pārstāvjiem, izveidot jaunu raidījumu par notikumiem Latvijas reģionos

Kopš 2007.gada aprīļa LR-4 ēterā ik nedēļu skan raidījums „Vietējais jautājums”, kas ir reģionālo notikumu apskats. Raidījums top sadarbībā ar kolēģiem no Daugavpils, Rēzeknes, Liepājas, Ventspils un Jelgavas preses, radio un TV.

-         analītiskos raidījumos aktualizēt jautājumu par mazā un vidējā biznesa attīstību Rīgā un reģionos atbalstot Latvijas iedzīvotāju pozitīvās lietišķās iniciatīvas

Kā tematiskais cikls analītiskajā raidījumā „Diena pēc dienās” un kā rubrika informatīvajos raidījumos „Doma laukums” un „Jūsu tiesības”. Biznesmeņu no reģioniem, kā arī „lietišķo zemnieku” portreti raidījumos „Vietējais jautājums” un „Kontūrkarte”.

-         vērtēsim izglītības reformas pirmos reālos rezultātus

Jautājums par izglītības reformas pirmajiem rezultātiem, kā arī par profesionālo un emocionālo situāciju krievu skolās Latvijā – joprojām ir uzmanības centrā, veidojot rīta informatīvo raidījumu „Doma laukums” un analītisko raidījumu „Diena pēc dienas”. Raidījumos tiek uzklausīti visu iesaistīto pušu (skolnieku, viņu vecāku, skolotāju, izglītības ministrijas ierēdņu, Valsts kontroles, neatkarīgo ekspertu) viedokļi, notiek savstarpējās diskusijas.

-         divas reizes palielināt reģionālās informācijas īpatsvaru informatīvi analītiskajos raidījumos

2007.gadā izdevās uzlabot korespondentu darbu Daugavpilī un Liepājā, kā arī nodrošināt iespēju saņemt korespondentu materiālus no Rēzeknes un Ventspils.

-         raidījumu cikli par vēsturi, kultūru, politikas vēsturi, demokrātijas attīstību cauri gadsimtiem pasaulē un Latvijā

Intervijas ar notikumu dalībniekiem (arī no Krievijas, Lietuvas un Igaunijas), kā arī unikālie dokumenti  speciālajā ciklā M.Kosteņeckas raidījumā „Doma laukums”.

Pašreklāma

-         popularizēt LR-4 kanālu, raidījumus un to veidotājus esošo un potenciālo klausītāju vidū ar preses un TV reklāmu palīdzību

2007.gada beigās - 2008.gada sākumā LR-4 pašreklāmas kampaņa tika veikta Latvijas lielākajos krievu laikrakstos „Телеграф”, „Телепрограмма”, „Час” un „Суббота”; mēneša žurnālos „Лилит” un „PastaigaRU”; televīzijas kanālos LNT un TV3 +; kā arī interneta portālos „delfi.ru”, „tvnet.ru” un  „inbox.lv”.

-         izveidot jaunu LR-4 raidījumu pašreklāmas džinglu paketi un par 20% palielināt regulāru pašreklamēšanu kanāla ietvaros

Gada laikā tika nomainīti vai uzlaboti tematisko programmu un kultūras raidījumu pozicionējošie signāli, kā arī šiem raidījumiem izveidoti anonsējošie signāli. Darbs pie džinglu paketes optimizēšanas turpinās arī 2008.gadā.

Sociāli vēstījumi

-         drošība uz ceļiem, ūdeņiem, ugunsdrošība

-         dažādu atkarību ierobežošana

-         bērna dzīvība un drošība kā augstākā vērtība

2007.gada laikā LR-4 ēterā skanējuši sociālie paziņojumi, vērsti uz uzmanīgu rīcību ar krāsnīm un svecēm ziemas periodā; kūlas dedzināšanu; vasaras atpūtu uz ūdens; atsaucību valsts donoru centra aicinājumiem ziedot asinis; gaismas atstarotāju lietošanu; kā arī atsaucību bērnu pazušanas gadījumā.

Internets

-         ar LR-4 mājas lapas starpniecību nodrošināt atgriezenisko saiti ar klausītājiem

Interaktīviem raidījumiem tika izveidotas īpašās elektroniskās adreses, kas dod iespēju klausītājiem ārpus raidījuma sazināties ar raidījuma vadītāju, uzdot jautājumus, izteikt priekšlikumus, komentēt  raidījuma saturu.

Mācības

-         organizēt mācību semināru LR-4 žurnālistiem par visbiežāk pieļaujamām kļūdām krievu valodā

Tika rīkota tikšanās ar krievu valodas ekspertiem lai pārrunātu LR-4 žurnālistu un ziņu redaktoru tipiskākās kļūdas, kā arī mūsdienu krievu valodas attīstības tendences Latvijā.

 

 

Piektā izplatīšanas tīkla („Radio NABA”) darbība un programmas koncepcijas izpilde 2007. gadā

2007. gads bija programmas „Radio NABA” piektais darbības gads. Tas pierādījis programmas stabilo pozīciju Latvijas radio vidē, ieņemot nelielu, taču nozīmīgu lomu. Programmas vidējais klausītāju skaits sasniedza vidēji 26 tūkstošus klausītāju. Ņemot vērā nelielo apraides zonu un kanāla specifiku, tas uzskatāms par labu rādītāju.

Programmas funkcionalitātes stabilitāte vērojama gan programmas klāsta ziņā, gan tās īstenotāju un auditorijas kontekstā. Programma „NABA” 2007. gadā piedāvāja gan regulārus muzikālus un tematiskus raidījumus, gan regulārus ziņu izlaidumus, kuru realizācijā iesaistīti vairāk nekā 80 cilvēku. Kopā ik nedēļu programma klausītājiem nodrošināja vairāk nekā 40 raidījumus un 30 ziņu izlaidumus.

Turpinot aizsāktos darbības principus, „Radio NABA” 2007. gada laikā iesaistījusies vairāku sabiedrībā sociāli aktuālu un dažādu kultūras aktivitāšu atbalstīšanā un popularizēšanā. 2007. gada programmā klausītājiem piedāvātas vairāk nekā 300 intervijas dažādu aktivitāšu kontekstā ar mūziķiem, žurnālistiem, politiķiem, literātiem, kā arī ar dažādu mākslas virzienu pārstāvjiem. Notikušas virkne ekskluzīvu interviju tiešajā ēterā, kā arī telefonintervijas. Īpašs akcents likts uz Latvijas mazāk pazīstamo mūziķu grupām, to ierakstiem. Akcentēta uzmanība augstskolu un studentu aktualitātēm, veidojot regulārus raidījumus, intervijas, reportāžas un ziņu izlaidumus.

Realizēti raidījumi, projekti sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Latvijas Tehnoloģijas centru, Britu padomi, Rīgas Domi, Valsts Kultūrkapitāla fondu, Izglītības un zinātnes ministriju u.c. Klausītājiem piedāvāti arī regulāri raidījumi sadarbībā Deutsche Welle, Eho Moskvi un Naše radio.

Pastiprinot pašreklāmas aktivitātes, 2007. gadā izdevies noorganizēt un piedāvāt Latvijas auditorijai trīs pasaules ievērojamu mūzikas grupu koncertus Latvijā – Project Pitchfork, Deine Lakaien un The Wedding Present, kas piesaistīja plašu klausītāju un koncertu apmeklētāju uzmanību. Īstenotas vērienīgas „NABA” dīdžeju performances starptautisku festivālu ietvaros. Veiksmīgi īstenotas arī regulāras pašreklāmas kampaņas radio, TV, presē un elektroniskajos mēdijos.

Nelielās nobīdes no iecerētā saistītas ar telpu kapacitātes nepietiekamību, finansēšanas kārtību, ierobežotiem finanšu resursiem un reklāmas ierobežojumiem programmā, t.i., noteiktais kanāla nekomerciālais statuss.

Kopumā procentuālais raidlaika sadalījums saglabājis savas proporcijas un atbilst koncepcijai.

 

Sagatavoja Madars Štramdiers


 

 

Raidapjoma tematiskā sadalījuma proporcijas 2007. gadā (stundās)

Tematiskais dalījums

2007. gada plāns

2007.gada izpilde

2007.gada izpilde 1.kanālā

2007.gada izpilde 2.kanālā

2007.gada izpilde 3.kanālā

2007.gada izpilde 4.kanālā

2007.gada izpilde 5.kanālā

LR programmu raidapjoms stundās

43800

43800

8760

8760

8760

8760

8760

tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

 

ziņas

3889

3342

1707

502

310

702

121

informatīvi analītiskās programmas

4370

3191

1463

42

53

1390

243

sports

143

200

170

9

0

21

0

bērnu un pusaudžu programmas

634

680

505

0

31

40

104

vērtību orientējošas kultūras un izglītības programmas

6214

4767

1926

382

1713

590

156

reliģija

101

82

75

7

0

0

0

izklaidējošas programmas

3932

4019

940

1550

133

1017

379

mūzika

16830

20391

1798

5915

6444

4889

1345

citi

6181

6003

4

7

0

17

5975

pašreklāma, reklāma, rezerve

1506

1125

172

346

76

94

437

 

 

 

 

 

 

 

 

Budžeta finansētais raidapjoms

43800

43800

8760

8760

8760

8760

8760

 

 

Sagatavoja Dzintra Kalnāja

 


 

 

Raidīšanas apjoma izpilde. Realizācijas apjoms 2007. gadā (stundās)

 

Mēnesis

Fakt. izpilde

Fakt. izpilde

Fakt. izpilde

Fakt. izpilde

Fakt. izpilde

Fakt. izpilde

1.kanāls

2.kanāls

3.kanāls

4.kanāls

5.kanāls

Kopā

Janvāris

744

744

744

744

744

3720

Februāris

672

672

672

672

672

3360

Marts

744

744

744

744

744

3720

Aprīlis

720

720

720

720

720

3600

Maijs

744

744

744

744

744

3720

Jūnijs

720

720

720

720

720

3600

Jūlijs

744

744

744

744

744

3720

Augusts

744

744

744

744

744

3720

Septembris

720

720

720

720

720

3600

Oktobris

744

744

744

744

744

3720

Novembris

720

720

720

720

720

3600

Decembris

744

744

744

744

744

3720

Kopā

8760

8760

8760

8760

8760

43800

Sagatavoja Dzintra Kalnāja

 

 

Vienreizējo pasākumu atspoguļojums 2007. gadā

Latvijas Radio 1

1. Sabiedriski politiski notikumi:

 

2. Kultūra:

 

3. Sports:

·        Skolu jaunatnes Ziemas olimpiāde – 9. un 10.februāris;

·        Pasaules Kauss kamaniņu sportā – 17. un 18.februāris;

·        Gatavojoties pasaules čempionātam hokejā, pārbaudes spēle Latvija – Vācija – 7.aprīlis un 9.aprīlis;

·        Starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā „Baltijas aplis” – 15.aprīlis;

·        Gatavojoties pasaules čempionātam hokejā, pārbaudes spēle Latvija – Dānija – 24.aprīlis;

·        „Pasaules čempionāts hokejā – Maskava 2007” – 28.aprīlis – 13.maijs;

·        Sazvanīšanās ar Latvijas Radio komandu piedzīvojumu sacensībās „MONA-X” – 13.maijs;

·        2008.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēle futbolā starp Latvijas un Spānijas nacionālo izlasi - 2.jūnijs; un starp Latvijas un Dānijas nacionālo izlasi – 6.jūnijs;

·        Eiropas čempionāta finālturnīrs basketbolā vīriešiem ar Latvijas izlases piedalīšanos- 3.- 15.septembris;

·        Eiropas čempionāta finālturnīrs basketbolā sievietēm ar Latvijas izlases piedalīšanos- 22.septembris - 7.oktobris.

Sagatavoja Inese Matjušonoka

 

Latvijas Radio 2

·      Latvijas mūzikas ierakstu kompāniju „Gada balva”. Reportāžas, informatīvs atbalsts pasākumam (Rīga, februāris);

·      LR 2 populāru Latvijas mūziķu koncertu tiešraižu sērija no Latvijas Radio 1. studijas (Rīga, koncerti visa gada garumā);

·      LR2 Lieldienu programma;

·      Dziedātāju konkurss „Jaunās zvaigznes”; atbalsts un dziesmu rotācija.

·      Speciālreportāžas no Eiropas vīriešu un sieviešu basketbola čempionāta (2007.gada vasara);

·      Atbalsti populāriem, ar latviešu mūziku saistītiem pasākumiem un koncertiem „Dāvana mūsdienu sievietei”, Edgara Liepiņa piemiņas pasākums, izrāde „Robins Huds”, „Četri Balti Krekli” latviešu mūzikas tūre, u.c.

·      „Jāņi Latvijā”. Jānu pasākumu translācijas Līgo vakarā no vairākām vietām valstī. Ieskats R. Paula veidotā pasākumā, Talsu brīvdabas estrādē notiekošā pasākumā un citur. Ventspils Latvijas Radio „Jāņi dzied” pasākuma atspoguļojums ēterā. Dota iespēja klausītājiem ar radio starpniecību būt vairākās vietās nozīmīgos pasākumos visā Latvijā (23. jūnijs);

·      LR2 vasaras koncertu sērija brīvdabas estrādēs kopā ar populāriem muzikantiem. Koncertus vada G. Jākobsons un S. Glāzupa. (jūlijs, augusts)

·      Kantrī mūzikas festivāls (Bauska, jūlijs);

·      Mūzikas festivāls „Osvalds” (Balvi, augusts);

·      Translācijas no vasaras koncertiem Dzintaru koncertzālē Credo, N.Rutulis, V.Lapčenoks, L.Šomase, J.Moisejs u.c.(augusts, septembris);

·      Sadarbības raidījumu cikls ar Latvijas Olimpisko akadēmiju „Vai sports ir gods?” (novembris, decembris);

·      Speciālas LR 2 svētku programmas ar patriotisku mūziku 11. un 18. novembrī.

·      LR2 labdarības akcija „Nāc līdzās Ziemassvētkos”- dziesmu rotācija ēterā un citas sabiedrisko attiecību aktivitātes (TV šovs, publikācijas presē u.c.)

·      Ziemassvētku programma LR 2 un speciāli veidotu un sagatavotu tiešā ētera Ziemassvētku koncertu no LR studijas (Rīga, decembris);

·      Jaungada svētku programma (31. decembris).

Sagatavoja Armins Ronis

 

Latvijas Radio 3 „Klasika”

Latvijas mēroga pasākumi

·      Lielās Mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijas tiešraide – 7. marts;

·      Baha kamermūzikas festivāls – 8., 21., 25., 28. februāris, 15., 23..marts, 1.aprīlis;

·      Liepājas pianisma zvaigžņu festivāla koncerta 5 tiešraides – 4., 8., 9., 10., 11. marts;

·      Rīgas Operfestivāla ieraksti – 5. (Atklāšanas Gala koncerts), 6. jūnijs (Ē.Ešenvalds. „Augļu koks ir Jāzeps”, tiešraide);

·      LNO pirmizrāžu tiešraides – 20.aprīlis („Traviata”), 5.oktobris („Karmena”);

·      Starptautisko opermūzikas svētku ieraksti Dzintaros – 3., 4. augusts;

·      Kremerata Baltica III festivāls – 28., 29., 30. jūnijs, 1., 2. jūlijs;

·      Festivāls „Summertime” – 11., 15., 17.augusts;

·      Garīgās mūzikas festivāla ieraksti – 14., 26., 30. augusts, 8., 11. septembris;

·      Rudens kamermūzikas festivāls;

·      Jaunās mūzikas festivāla „Arēna” koncertieraksti – 16., 24., 30. oktobris;

·      Latviešu simfoniskās mūzikas Gala koncerta ieraksts LĢ 8. decembrī. LNSO, LNO orķestris, Liepājas SO, „Sinfonietta Rīga”;

·      Citi LNSO, Latvijas Koncertu, Hermaņa Brauna fonda, kora „Latvija”, Latvijas Radio kora, festivāla „Rīgas ritmi”, Rīgas Doma, P/o ‘Rīga”, SIA „Gamajuna” koncertieraksti;

·      Fondu ieraksti.

Starptautiskā sadarbība

·      EBU koncertsezonas cikli: Eiropas muzikālās pilsētas, Eiroradio koncertsezona, Operu sezona, Komponistu mājas,  Džeza sezona u.c.;

·      Ziemeļu un Baltijas valstu Koncertsezonas ietvaros 13. septembrī –  tiešraide no Lielās Ģildes, kur notika Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra 2007./2008.g. sezonas atklāšanas koncerts;

·      Ziemeļu un Baltijas valstu vasaras koncertsezonai – 2 vasaras koncertieraksti;

·      Eiroradio vasaras festivālu sezonai – 2 koncertieraksti no garīgās mūzikas festivāla;

·      Piedalīšanās Eiroradio Ziemassvētku dienas koncertu maratonā – 16.decembrī;

·      LR 3 „Klasika” organizētā piedalīšanās Jauno mūziķu konkursā „Concertino Praga”, kurš notika februārī. Latvijas Radio uz Prāgu sūtīja LR veiktos E. Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņu – pūšaminstrumentālistu ierakstus;

·      LR 3 „Klasika” organizētā piedalīšanās UNESCO rīkotajā Starptautiskajā kompozīciju konkursā „ROSTRUM”. Šajā konkursā, kurā var piedalīties EBU dalībvalstis ar saviem pārstāvjiem, LR 3 „Klasika” neklātienē piedalās kopš 1993. gada, bet klātienē –kopš 1997. gada. Mūzika tiek vērtēta vienīgi tad, ja Radio pārstāvis piedalās kopīgajā balsošanā klātienē, tāpēc uz Parīzi no 4. līdz 12. jūnijam sūtījām arī Klasikas mūsdienu mūzikas speciālisti Sandru Ņedzvecku, kura kopā ar 31 valstu radio delegātiem klausījās 64 konkursā piedāvātos skaņdarbus. Andra Dzenīša „Nepabeigtā simfonija” (7.daļa) no kameroperas „Tavas klusēšanas grāmata” balsošanas rezultātā ierindojās 4.vietā.  Par labāko jauno komponistu grupā līdz 30 gadiem 2006.gadā atzītais Ērika Ešenvalda kora darbs „Leģenda par iemūrēto sievu” aizvadītās sezonas laikā pārraidīts 27 pasaules valstu 29 raidstacijās. Panākumi ROSTRUM’ā allaž nozīmējuši iekļūšanu labāko skaņdarbu desmitniekā un darba atskaņošanu visās EBU dalībvalstīs.

Sagatavoja Gunda Vaivode

 

Latvijas Radio 4 „Doma laukums”

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Sagatavoja Ilona Madesova

 

 

2007.gadā izveidotie* fondu ieraksti

 

Ierakstu tips

Daudzums

Hronometrāža

t.sk.Radiokoris

Daudzums

Hronometrāža

Fondu ieraksti

27

7:07:17

13

2:44:32

Koncertu ieraksti

84

107:15:48

 

 

Radioteātris

5

6:07:41

 

 

Dzeguzīte

2

1:42:24

 

 

K O P Ā

118

122:13:10

13

2:44:32

2007. gadā Latvijas Radio fonotēka papildināta ar fondu ierakstiem par kopējo hronometrāžu 7:07:17 (h:m:s).

Kopējā fondu un koncertu ierakstu uzskaitē iekļauti arī Radio kora veiktie 13 studijas ieraksti ar kopējo hronometrāžu 2:44:32 (h:m:s).

 

* ieraksti, kas reģistrēti Fonotēkā.

 

 

Radioteātra fondu ieraksti 2007.gadā

Nosaukums

Inventarizāc. nr

Arhīva nr.

Hronometrāža

Kopā

MĀŅI

NT7-001

J-20643

0:55:00

947.80

BEBRI NĀK

NT7-002

J-20646

0:40:00

3,180.58

GLIEMEŽVĀKS

NT7-003

J-21584

1:20:00

1,639.04

KNORKE JEB TOBIASS UN FUFŪ MEKLĒ MOCARTU

NT7-004

J-22262

1:52:41

2,057.16

MUMINTĒTA MEMUĀRI

NT7-005

J-20999

1:20:00

2,857.10

KOPĀ

 

 

6:07:41

10,681.68

Sagatavoja Lidija Dzene

 

 

Fonotēkas atskaite par pārkopētiem un restaurētiem ierakstiem 2007.gadā

 

 

No magnētiskajām lentām pārkopētie skaņu ieraksti.

 

min

skaits

Dramatiskais ieraksts

131:01:51

343

Kultūrizglītojošā raidījuma ieraksts

59:06:29

458

Kultūrizglītojošais ieraksts

141:54:51

470

Mūzikas ieraksts

668:01:33

8019

Mūzikas raidījuma ieraksts

3:02:56

9

Pasākuma translācijas ieraksts

45:58:40

204

Sabiedriski politiskais ieraksts

9:27:54

29

Kopā:

1158:34:14

9532

 

Saglabājamie ierakstu materiāli (Mat).

 

min

skaits

Dramatiskais ieraksts

1:27:49

3

Kultūrizglītojošā raidījuma ieraksts

1:21:00

1

Mūzikas ieraksts

177:38:21

254

Pasākuma translācijas ieraksts

7:47:08

9

Sabiedriski politiskais ieraksts

16:24:10

85

Trokšņu, efektu u.c. ieraksts

0:35:31

91

Kopā:

205:13:59

443

 

Fonotēkas restaurētie skaņu ieraksti.

 

min

skaits

Mūzikas ieraksti

4465:00:00

932

Kultūrizglītojošo raidījumu ieraksti

588:14:00

36

Sabiedriski politieko raidījumu ieraksti

205:30:00

9

Trokšņu, specefektu ieraksti

131:24:00

51

Kopā:

5390:08:00

1028

Sagatavoja Benita Gaņģe

 


 

 

Latvijas Radio auditorija 2007.gadā

 

 

 

Sagatavoja Ilze Vasermane

 

Sagatavoja Ilze Vasermane


 

 

 

 

Sagatavoja Ilze Vasermane

 

 

Informācija pēc izvēles

Atskaite par Latvijas Radioteātra darbu 2007. gadā

Galvenie darbības virzieni :

Darbs ar režisoriem, dramaturgiem un komponistiem jaunu raidlugu tapšanā

2007. gadā, galvenā Radioteātra prioritāte bija – nacionālā pasūtījuma izpilde, darbs pie bērnu iestudējumu veidošanas. Radioteātris sadarbojies ar autoriem Andri Zeibotu, Juri Zvirgzdiņu, Māri Runguli, Valdi Lūriņu, režisoriem – Kārli Auškāpu, Jāni Kaijaku, Irēnu Cērmani, Antoniju Apeli, Hariju Gerhardu, Valdi Lūriņu, komponistiem - Ungaru Savicki, Valdi Zilveri. Iestudējumos piedalījušies aktieri no Nacionālā, Dailes, Leļļu, Valmieras un Liepājas teātra, kā arī vecmeistari.

Raidlugu ieraksti Latvijas Radio fondiem

Studijas ieraksti notika pēc Latvijas Radioteātra vadības un neatkarīgo ekspertu iepriekš saskaņota un pieņemta realizācijas plāna, nepieciešamības gadījumā mainot to pēc apstākļiem.

Plānotie iestudējumi

·      Andra Zeibota raidluga bērniem „Bebri nāk” pēc  Jura Zvirgzdiņa stāsta „Bebru atgriešanās”. (2 daļas pa 20min. skanējuma laiks- 2007.g. 7., 14.oktobris).

·      Tūve Jānsone „Mumintēta memuāri”, dramatizējis Jānis Filipsons (4 daļas, skanējuma laiks- 2007.g. 9., 16., 23., 30.septembris).

·      Māris Rungulis „Gliemežvāks”. Dramatizējuma autors Harijs Gerhards, (4 daļas, skanējuma laiks – 2007.g. 21., 28.oktobris, 4., 11.novembris).

·      Juris Zvirgzdiņš „Tobiass un Fufū meklē Mocartu”. Dramatizējuma autore Antonija Apele, (6 daļas, skanējuma laiks- 2007.g. 25.novembris, 2., 9., 16., 23., 30.decembris).

·      Valdis Lūriņš „Pasakas par īstenību” Radioiestudējums veidots izmantojot Pilsrundāles v-sk., Ogres v-sk., Pumpuru v-sk., Valmieras v-sk., Ventspils v-sk. bērnu iesūtītās pasakas.(3 daļas, skanējuma laiks- 2007.g. 24., 25., 26.decembris).

Virsplāna iestudējumi

·      Pjērs Griparī „Brokā ielas pasakas”. Iestudējums veidots Francijas pavasara ietvaros. Režisore Irēna Cērmane. (6 daļas pa 20 min. katra, skanējuma laiks -2007.g. maijs, jūnijs.).

·      „Eirpopas tautu pasakas” Redaktore- Dzintra Matuzāle, režisore- Irēna Cērmane, skaņu režisors- Andis Ploks, (skanējuma laiks- 2007.gada 17.-23.decembris, plkst.19.50).

·      Ziemasvētku koncerta, „Ar sapņiem dvēsle ceļot augšup vēlas”, translācija no Dailes teātra 2007.g. 25.decembrī. Translāciju vada Māra Eglīte.

·      Ar teātri saistīta konkursa organizēšana.

2007.gada 28.decembrī noslēdzās Latvija Radioteātra un NRTP izsludinātais raidlugu ideju konkurss komēdiju žanrā. Iesniegtos darbus  vērtēja žūrija šādā sastāvā: žūrijas priekšsēdētāja Radioteātra vadītāja Māra Eglīte, radioteātra ilggadējā režisore Irēna Cērmane, bijušais Radioteātra galvenais režisors fil. Maģ. Andrejs Migla, ilggadējs Radioteātra režisors Imants Skrastiņš, Nacionālā teātra galvenais režisors Edmunds Freibergs, Radioteātra producenteAlda Briede un Radioteātra ilggadējs skaņu režisors Ungars Savickis

Žūrija izskatīja 23 darbu pieteikumus atbilstoši Nolikuma prasībām. Žūrija vienprātīgi nolēma: 1) pirmo vietu nepiešķirt; 2) piešķirt trīs otrās vietas- Kārlim Anitenam par pieteikumu raidlugai „Raķetes”, Mārim Bērziņzam par pieteikumu komēdijai „Kantinobra”, Mārim Pauzeram par pieteikumu darbam „Korķis”; 3) piešķirt divas trešās vietas – Arnoldam Auziņam par pieteikumu raidlugai „Pavieglai sievietei būt grūti” un Egilam Šņorem par darbu „Uzticības tests”.

Starptautiskie kontakti

Latvijas Radioteātris (vadītāja Māra Eglīte, projektu vadītāja Gunta Mestere) jau septīto reizi piedalījās gadskārtējā Eiropas elektronisko mediju festivālā PRIX EUROPA, kas notiek ik gadu oktobra otrajā nedēļā Berlīnē. Šogad kategorijas RADIO DRAMA konkursa programmā Radioteātris nepiedalījās, tā kā valsts pasūtījums neatbilda  konkursa prasībām.

 

Sagatavoja  Māra Eglīte


 

 

Latvijas Radio kora prioritāšu realizācija 2007. gadā.

 

2007. gadā Latvijas Radio kora iecerētais darbības plāns tika pilnībā realizēts.

Studijas ieraksti Latvijas Radio fondu vajadzībām

Studijas ieraksti Latvijas Radio fondu vajadzībām notika pēc kora mākslinieciskās vadības un Latvijas Radio iepriekš saskaņota satura un realizācijas plāna.

Koncertu ieraksti Latvijas Radio fondu vajadzībām

2007. gadā tika veikti koncertu ieraksti, kas tapuši gan Jaunās mūzikas festivāla Arēna laikā, kā arī Latvijas Radio kora sniegtajos koncertos Latvijā. Šie ieraksti papildina Latvijas Radio fonotēku ar daudzveidīgiem mūsdienu mūzikas atskaņojumiem, tā radot iespēju ierakstīto materiālu atskaņot ēterā un ar to iepazīstināt radio klausītājus visā Latvijā.

CD producēšana

Neatņemama Latvijas Radio kora darbības sastāvdaļa ir kompaktdisku ieskaņošana un producēšana. 2007. gadā izdoti divi kompaktdiski „Pater Noster” un „Glorious Hill”, kuru ierakstos Latvijas Radio koris piedalījies kā izpildītājs un kompaktdisks „Livonia”, kura producents ir Latvijas Radio.

 

„Glorious hill”
G.Braiersa, Ē.Ešenvalda, P.Vaska mūzika un 13. gs. laude dziedājumi

„Pater Noster”

P.Vaska mūzika

„Livonia”

S.Mences un P.Butāna mūzika

Koncertdarbība Latvijā un ārvalstīs

Šī gada laikā koris sniedza 26 koncertus Rīgā un 8 koncertus Latvijas reģionos.

2007.gadā ar kori sadarbojās trīs viesdiriģenti - pasaulē atzīti kora diriģēšanas speciālisti Čifuru Matsubara, Lorānsa Ekilbē un Stīvens Leitons, kuri iestudēja un atskaņoja koncertos japāņu, franču un angļu mūzikas programmas.

Šajā gadā koris Nīderlandē, Dānijā, Francijā, Zviedrijā, Austrijā un Itālijā. sniedza 18 koncertus.

Koris koncertēja prestižos ārvalstu mūzikas festivālos: Montpellier Radio festival Francijā, Klangspuren festival Austrijā, Baltic Sea Festival Zviedrijā, Tenso Days in Paris Francijā kā arī Starptautiskajā koru biennālē Hārlemā, Nīderlandē.

Tiešraides koncerti

2006. gadā uzsāktais četru tiešraides koncertu koncertcikls „Četri gadalaiki četros Latvijas novados” tika realizēts arī 2007. gadā. Visi četri koncerti no Daugavpils, Auces, Alsungas un Strenčiem tika translēti LR 3 „Klasika” un ietvēra saistošas sarunas ar komponistiem mūzikas speciālistiem un publiku.

Darbs ar komponistiem jaunu skaņdarbu tapšanā

2007.gadā tika mērķtiecīgi turpināts darbs pie jaunās kora mūzikas veicināšanas. Sadarbības rezultātā 2007. gadā tapuši un koncertos tika atskaņoti šādi skaņdarbi :

·       P.Butāns „Līgo dziesmas”

·       Ē.Ešenvalds „Līgo dziesmas”

·       S.Ratniece „Hirondelles du Choeur”

·       Ģ.Bišs „Press to play”

·       Ē.Ešenvalds „Viltus saules”

 

Latvijas Radio koris rīkoja arī kora kompozīciju konkursu jaunajiem komponistiem. Konkursa finālā iekļuvušos labākos konkursa žūrijai iesniegtos darbus koris pirmatskaņoja īpašā koncertā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā:

·       Sabīnes Ķezberes „Timor et tremor”

·       Klāva Liepiņa „Lux aeterna”

·       Anitas Miezes „Tempus”

·       Austras Savickas „Просите и дано будет вам”

·       Renātes Stivriņas „Rorate caeli”

·       Anitras Tumševicas „Lux perpetua”

·       Annas Veismanes „Gaisma pār viņiem”

 

2007. gadā tika veikta kora logo maiņa, jaunas mājas lapas izstrāde, kā arī rīkota foto sesija jaunu kora prezentācijas bilžu radīšanai un tika sagatavots kora prezentācijas vajadzībām buklets un CD.

Studijas ieraksti

 

Janvāris

Ēriks Ešenvalds Night Prayer

10’02”

 

Pēteris Vasks „Pater noster”, „Dona nobis pacem”, „Missa”

57’40”

 

Pēteris Vasks „Zīles ziņa”

10’18”

 

 

 

Februāris

Gavin Bryars „Cadman Requiem”, „Glorious Hill” un laudas

56’20”

 

Arturs Maskats Četras vīzijas ar Emīlijas Dikinsones dzeju

6’18”

 

Gunāram Ordelovskim – 80

23’00”

 

Pēteris Plakidis „Ausmas stundā”

2’52”

 

Pēteris Plakidis „Mūžība”

5’56”

 

Pēteris Plakidis „Sit’ Joneiti, vara bungas”

1’41”

 

 

 

Aprīlis

Arturs Maskats „Četras vīzijas ar Emīlijas Dikinsones dzeju” 

4’38”

 

Mārtiņš Viļums „Aalomgon”

33’39”

 

 

 

Maijs

Džons Keidžs (John Cage) Četri (Four)

7’00”

 

Džons Keidžs (John Cage) Himnas un variācijas (Hymns and Variations)

19’22”

 

Džons Keidžs (John Cage) Stāsts (Story) no cikla „Dzīvojamās istabas mūzika”(Living Room Music)

2’36”

Augusts

Džons Keidžs (John Cage) Litānija valim (Litany for the Whale)

5’49”

 

Džons Keidžs (John Cage) Mirakus

3’57”

 

Džons Keidžs (John Cage) "Nowth Upon Nacht"

1’12”

 

Džons Keidžs (John Cage) Astoņpadsmit pavasaru brīnišķīgā atraitne (the Wonderful Widow of Eighteen Springs)

2’34”

 

 

 

Novembris

Ģirts Bišs „Press to play”

44’49”

Decembris

E.Ešenvalds Viltus saules

25’

 

 

 

 

KOPĀ

5h 20’05’’

 


2007. gada koncerti un koncertu ieraksti

 

Datums

Koncerts/vieta, pilsēta

Apraksts

27.01.07.
plkst. 19:00

DZIESMAS NO AUSTRUMIEM Latvijas Radio koris, diriģents Chifuru Matsubara (Japāna) , Rīgas sv. Jāņa baznīca

Programmā: Dziesmas no austrumiem

Piedalās: Čifuru Matsubara (Japāna)

 

28.01.07.

18:00

Dienas Gada balva kultūrā

Programmā: S.Ratniece

Piedalās: S.Kļava

02.02.07.
plkst. 19:00

Komponista Gevina Braiersa portrets

Rīgas doms

Programmā: G. Bryars

Piedalās: Kaspars Putniņš, Aigars Reinis (ērģeles)

03.02.07.
plkst. 18:30

Laikmets un mūzika. Ziema. Latgale TIEŠRAIDE Latvijas Radio 3 Klasika

Daugavpils, Sv. Dievmātes katoļu baznīca

Programmā: G. Bryars

Piedalās: Kaspars Putniņš, Gavin Bryars (harmonijs), Aigars Reinis (klavieres)

10.02.07.
plkst. 19:00

Aīda

Latvijas Nacionālā Opera

Programmā: G.Verdi

Piedalās: Andris Nelsons

23.02.07.
plkst. 19:00

Koncerts

Rīga, Sv. Jāņa baznīca

Programmā: B. Britten, J.Macmillan

Piedalās: Kaspars Putniņš, Valsts kamerorķestris Sinfonietta Rīga

10.03.07.

Pasaules radīšana

Rīga, Sv. Jāņa baznīca

Programmā: J. Haydn

Piedalās: Tõnu Kaljuste, Valsts kamerorķestris Sinfonietta Rīga

23.03.07.

Laikmets un mūzika. Pavasaris. Zemgale TIEŠRAIDE Latvijas Radio 3 Klasika

Auce

Programmā: M.Einfelde, A.Maskats, C.Gesualdo

Piedalās: Kaspars Putniņš

02.04.07.
plkst. 19:00

Dixit Dominus

Latvija, Rīga, Sv.Jāņa baznīca

Programmā: A.Corelli, J.S.Bach, G.F.Handel
Piedalās: Lars Ulrik Mortensen, Concerto Copenhagen

06.04.07.
plkst. 19:00

Sēru oda

Rīga, Sv. Jāņa baznīca

Programmā: J.S.Bach

Piedalās: Sigvards Kļava, Valsts kamerorķestris Sinfonietta Rīga

10.04.07

19:00

Koncerts 8 prezidentiem

Valsts prezidenta pils

 

15.04.07.
plkst. 15:00

Aīda

Latvijas Nacionālā Opera

Programmā: G.Verdi

Piedalās: Andris Nelsons

27.04.07.

16:00

Trijzvaigžņu ordeņa pasniegšanas ceremonija

Rīgas Latviešu biedrības nams

 

29.05.07.
plkst. 19:00

CILVĒKU BALSIS, Latvijas Radio koris, diriģente Lorānsa Ekilbē (Francija)

Rīga, Sv. Jāņa baznīca

Programmā: C. Debussy, Ph. Fénelon, T. Machuel, F. Poulenc, M. Ravel, Ph. Schoeller

Piedalās: Laurence Equilbey

08.06.07.
plkst. 18:00

Laikmets un mūzika. Vasara. Kurzeme. TIEŠRAIDE Latvijas Radio 3 Klasika Alsunga

Programmā: M. Brauns, P. Butāns, Ē. Ešenvalds, J. Kulakovs, J. Lūsēns.

Piedalās: Sigvards Kļava

10.06.07.
plkst. 17:00

Līgo

Cēsis

Programmā: M. Brauns, P. Butāns, Ē. Ešenvalds, J. Kulakovs, J. Lūsēns.
Piedalās: Sigvards Kļava

14.06.07.

Sibīrijas bērni

Rīgas doms

Programmā: M.Einfelde, P.Vasks

Piedalās: Sigvards Kļava

29.06.07.
plkst. 20:15

Starptautiskā koru bienāle Hārlemā

Haarlem, St Bavokerk

Programmā: S.Rachmaninov
Piedalās:
Sigvards Kļava

18.08.07.
plkst. 20:00

Aīda

Cēsis

Programmā: G. Verdi

Piedalās: Andris Nelsons

23.08.07.
plkst. 21:00

The Baltic Sea Festival

Stokholma, Oskara baznīca

Programmā: S.Ratniece, G. Šmite, P. Vasks,        A. Pärt, G. Ligeti

Piedalās: S.Kļava

08.09.07.
plkst. 19:00

OPERĀCIJA : ORFEO

Latvijas Nacionālā Opera

Programmā: J. Cage, C. W. Gluck, B. Holten

Piedalās: Baiba Berķe (mecosoprāns), Lisbeth Sonne Andersen (solo dejotāja)

Diriģents Kaspars Putniņš

09.09.07.
plkst. 19:00

OPERĀCIJA : ORFEO

Latvijas Nacionālā Opera

Programmā: J. Cage, C. W. Gluck, B. Holten
Piedalās: Baiba Berķe (mecosoprāns), Lisbeth Sonne Andersen (dejotāja)

Diriģents Sigvards Kļava

21.09.07.
plkst. 19:00

Valsts kamerorķestra Sinfonietta Rīga sezonas atklāšanas koncerts

Lielā ģilde

Programmā: A. Webern, S.Ratniece

Piedalās: Normunds Šnē

21.10.07.

Jaunās mūzikas festivāls Arēna

Programmā: Ģ. Bišs

Piedalās: Kaspars Putniņš

22.10.07.

Jaunās mūzikas festivāls Arēna

Programmā: Ģ. Bišs

Piedalās: Kaspars Putniņš

01.11.07.

Jaunās mūzikas festivāls Arēna

Programmā: J. MacMillan, Ē. Ešenvalds

Piedalās: Sigvards Kļava

09.11.07.
plkst. 19:00

Mūzika no Anglijas

Rīga, Sv. Jāņa baznīca

Programmā: B. Britten, W. Byrd, H. Purcell, T.Tallis

Piedalās: Stephen Layton

16.11.07.
plkst. 19:00

Mīlestības dziesma

Jelgavas kultūras nams

Programmā: P. Butāns, J. Lūsēns, V. Pūce

Piedalās: "Tango sin quinto", režisors Uģis Brikmanis
diriģents Sigvards Kļava

17.11.07.
plkst. 13:00

Mīlestības dziesma

Pļaviņu kultūras nams

Programmā: P. Butāns, J. Lūsēns, V. Pūce

Piedalās: "Tango sin quinto", režisors Uģis Brikmanis
diriģents Sigvards Kļava

17.11.07.
plkst. 18:00

 

Mīlestības dziesma

Daugavpils Kultūras un sporta pils

Programmā: P. Butāns, V.Pūce

Piedalās: Sigvards Kļava, Ansamblis „Tango sin quinto”

18.11.07.

16:00

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas koncerts LU Lielā aula

 

21.11.07.
plkst. 19:00

Koncerts - Jauno komponistu darbu konkurss

Rīga, Vēstures un kuģniecības muzejs

Programmā: S.Ķezbere, K. Liepiņš, A.Mieze, A.Savicka, R.Stivriņa,
A. Tumševica, A. Veismane

Piedalās: Kaspars Putniņš, Ainārs Rubiķis
Koncertu vada Orests Silabriedis

29.11.07.

Laikmets un mūzika. Rudens. Vidzeme TIEŠRAIDE Latvijas Radio 3 Klasika

Strenči

Programmā: A. Maskats

Piedalās: Sigvards Kļava

30.11.07.
plkst. 19:00

Aīda

Latvijas Nacionālā Opera

Programmā: G. Verdi

Piedalās: Andris Nelsons

 

04.12.07.
plkst. 19:00

Koncertu ciklā "Portretu galerija" komponists Artūrs Maskats

Rīgas Latviešu biedrība

Programmā: A. Maskats

Piedalās: Sigvards Kļava, Kaspars Putniņš

12.12.07.
plkst. 21:00

Nakts lūgšana

Rīga, Sv. Jāņa baznīca

Programmā: B. Britten, K. Lācis, J. MacMillan, A. Maskats

Piedalās: Sigvards Kļava

14.12.07.
plkst. 19:00

Aīda

Latvijas Nacionālā Opera

Programmā: G. Verdi

Piedalās: Andris Nelsons

27.12.07.
plkst. 19:00

G.F.Hendelis - oratorija MESIJA

Rīga, Doma baznīca

Programmā: G.F.Handel

Piedalās: Andris Veismanis

 


Sagatavoja: Reinis Druvietis


 

Latvijas Radio mācību centra 2007. gada darba pārskats

Kursi un semināri

11.01.

Seminārs muzikas redaktoriem.

D. Stalidzēna, A. Pavasars

Reklāmas aģentūra ZOOM

28.02.

Normatīvo aktu prasības

V. Rupenheite

SIA RAJOS

29.02.

Investīciju projektu novērtēšana

M. Vāvere, A. Palina

Liet. Inf. dienests

Marts- jūnijs

Biroja vadības darba pamati

S. Kundrāte

A/S Mācību komercfirma

21.03.

Uzņēmuma transports, tā izdevumi un nodokļu piemēr.

Liliāna Kurzemniece

SIA RAJOS

28.-30. 03.

Praktiskā projektu plānošana un vadība

Elīna Karaseva

Nordic Training Inter

07.03.

Datorkursi „Excel”

A. Semēvics, A. Ginters, V.Ģērmane, A.Ronis, G.Plūcis, M.Briežkalns, B.Gaņģe

LATVIKON

19.03.

Drošības tehnikas-darbam ar elektroiekārtām

J.Karavajevs I. 

Latvenergo

23.03..

Prioritāro pilnveidošanās jomu  noteikšana

J.Gavars

Det Norske Veritas

19.,20. 03.

Datorkursi „Excel”

I.Seņkāne, S. Ķirse, I.Madesova, I.Matjušonoka, J.Rozenbergs

LATVIKON

21.,22. 03.

Datorkursi „Excel”

S.Kundrāte, V.Apša, N.Taube, S.Indzere, I.Vanaga, E.Karaseva, G.Vaivode

LATVIKON

27.,28.03.

Datorkursi „Excel”

S.Lauga, J.Roze, A.Strode, S.Mieze, A.Palina, K.Kauliņa, V.Prikule

LATVIKON

04.04.

Pētījumu izmantošana vadības lēmumos

S.Ķirse, G.Subbota, A.Ronis

TRIVIUMS

18.04.

Īpatnības nodokļu piemērošanā

L.Kurzemniece, V.Rupenheite

Lietišķās Informācijas dienests

24.,25. 04.

Datorkursi „Excel”

S.Freidenfelde, V.Ribule, A.Lovnika, I.Saksone, I.Budreika, L.Kurzemniece

LATVIKON

17.05.

Biroju vadītāju un sekretāru konference

S.Kundrāte

LUM akadēmija

11.,18.,24., 31. 05.

Psiholoģijas kursi bērnu raidījumu veidotājiem

D.Bēdele, Dz.Matuzāle, I.Medene, L.Piešiņa, A.Putniņa, S. Burka

Ģimeņu psih.

Atbalsta centrs LĪNA

11. 05.

Programmu vadītāju kursa meistarklase (ar K.Striž)

H.Burkovskis, S.Kropa, A.Aļeksejevs, V.Artjomenko, I.Štrāla, A.Šaicānovs, E.Raginskis

TV un Radio Akadēmija

16.05.

Vispārīgās vienošanās izmantošana

J.Gavars

RAJOS

02.- 10.

Komandas sadarbības veicināšanas un attīstības treniņš.

V. Apša, J. Gavars, S. Ķirse, I. Madesova, I. Matjušonoka, G. Plūcis, N. Putniņš, A. Ronis, V. Rupenheite, A. Semēvics, G. Vaivode, I. Vasermane.

Triviums

17.05.

Darba algas uzskaite

L.Kurzemniece, V.Rupenheite

RAJOS

18.05.

Komplicētākie darba samaksas aprēķināšanas jautājumi

M.Vāvere

Lietišķās Informācijas dienests

04.,05. 06.

Datorkursi „Word”

J.Cinkus, A.Grudule, K.Kauliņa, R.Lukina, I.Medene, V.Medenis

LATVIKON

06.06.

Datorkursi „Word”

V.Apša, V.Ģērmane, S.Lauga, V.Rupenheite, A.Semēvics, L.Zandovska

LATVIKON

11.,12.06.

Datorkursi „Word”

I.Cellere, S.Kundrāte, L.Kurzemniece, T.Mislēviča, S.Mieze, M.Vāvere

LATVIKON

15.06.

Efektīva lietvedība budžeta iestādē

A.Grudule

RAJOS

15.06.

Aktuālas likuma prasības līguma slēgšanas procesā, to pielietojums praksē

E.Vimba

RAJOS

02.,03. 06.

Week of the News

E.Plamše

EBU

05.,06. 09.

Datorkursi „Powerpoint”

Dz.Kolāts, I.Madesova, I.Matjušonoka, S.Ķirse, G.Vaivode, V.Prikule, E.Karaseva, L.Kurzemniece, A.Ginters

LATVIKON

06.09.

Background Marketing

G.Subbota

Komunikāciju Akadēmija

19.09.

Personīgo iespēju robežu paplašināšana un profesionālās efektivitātes paaugstināšana

L.Bērziņa

Personāla

MC AGENDA

25., 28.09.

Pamatlīdzekļi

A.Palina, M.Vāvere, L.Dzene

RAJOS

08.,09. 10.

Lietišķā un personiskā saskarsme

L.Zandovska, A.Grīnberga, A.Buševica, B.Palkavniece, E.Pozemkovskis, A.Strode, I.Saksone, G.Subbota, N.Taube, J.Finkenfus, N.Pētersone, J.Liekniņš, O.Fiļins, J.Roze, I.Seņkāne, i.Vanaga

KIC

17.-21.09.

Hostile Environment Safety Training (kursi žurnālistiem, kas strādā ekstrēmi bīstamos apstākļos)

I.Strazdiņa

EBU

06. – 10.

Angļu valoda juristiem

S.Ķirse, E.Vimba, S.Freidenfelde, D.Pūle

Valodu MC

13.09.

Komandējumi un darba braucieni

L.Kurzemniece, M.Vāvere

Liet. Inf. centrs

13.,14.

Datorkursi „Word”

V.Apolone, D.Cimdiņa, L.Dzene, L.Guļevska, V.Paula

LATVIKON

08.-11.10.

Par valsts reģionālo politiku

Z.Grīnberga

European Comission

08.,09.10.

Training Plenary Meeting

I.Vanaga

EBU

10.10.

Darba likums-prakse, viedokļi

V.Rupenheite,L.Kurzemniece

 

10.,11.10.

Kvalitātes vadības sistēmas nepārtraukta uzlabošana

J.Gavars

Bureau Veritas certification

12.10.

Katram uzņēmumam savi grāmatvedības noteikumi

A.Palina, M.Vāvere

RAJOS

23.10.

Par likuma piemērošanu, izšķirot tiesās strīdus

S.Freidenfelde

SIA BIVS

15.,16.11.

Ziņu mārketings

G.Subbota, I. Vasermane

EBU

Raidījumu vērtēšana

·      „Latvijas Radio-2” ziņu raidījumi – 28.02.;

·      Liegas Piešiņas, Indras Rubenes, Ligitas Meķes, Aldas Briedes, Rutas Rikšes, Lienes Jakovļevas raidījums „Kultūras rondo” – 09.05.;

·      Dagnijas Grīnfeldes, Ingas Saksones, Intas Pīrāgas, Kristapa Mennika, Edgara Raginska, Oresta Silabrieža raidījums „Rīta regtaims” – 28.05.;

·      Alīdas Lovnikas, Danutes Bēdeles, Undas Priedītes, Līvas Caunes, Mārča Čapkovska, Uģa Lībieša nakts ziņu raidījumi – 24.09..;

·      Sandras Ņedzveckas, Tatjanas Lūses, Guntara Pupas raidījums „Benefice” – 14.11.

Citi darbi

Notikušas 11 runas prasmes pārbaudes (18.01., 1.03., 15.03., 17.05., 31.05, 28.06., 12.07., 30.08., 27.09., 25.10., 15.11.).

Bijušas individuālas latviešu valodas kultūras nodarbības, kurās piedalījās šādi darbinieki un reflektanti: Olafs Okonovs, Inese Galeja, Viktors Pupiks, Danute Bēdele, Imants Austriņš, Ikars Kubliņš, Agnese Biedriņa, Santa Auguste, Arnis Blodons, Kristaps Menniks, Linda Rutule, Eduards Vārdaunis, Anda Buševica, Daira Sosnare, Laura Uzule, Liene Jakovļeva, Māra Kalniņa, Unda Priedīte, Jānis Dirveiks, Dace Jeste, Igo Fomins, Atis Žagars, Eva Lūse, Roberts Ošiņš, Roberts Buivids, Elvis Jansons, Līga Brice, Artjoms Konohovs, Inese Galeja, Edgars Žunis, Alīda Lovnika, Mārtiņš Mālmeistars, Jana Šnepste,  no radio „Naba”: Katrīna Teivāne, Anete Vanaga, Artis Alksnis, Viktors Dunaiskis.

Organizētas runas nodarbības pie runas pedagoģēm Antonijas Apeles un Ainas Matīsas.

Regulāri sniegtas konsultācijas par latviešu valodas jautājumiem visiem „Latvijas Radio” darbiniekiem, kam tās nepieciešamas.

 

Sagatavoja Ilze Vanaga


 

 

Tehnisko līdzekļu iegāde un atjaunošana, darba vides uzlabošana 2007. gadā.

Datortehnika un serveri

Speciāla datortehnika un aprīkojums nodrošina skaņas datu apstrādi radio programmu sagatavošanas un raidīšanas procesā. Iekārtas atbilst digitālo tehnoloģiju, radiofonijas tehniskajiem nosacījumiem ar augstu kvalitāti. Serveri nodrošina datu uzglabāšanu un apstrādi radio programmu sagatavošanas procesā. Portatīvie datori (iegādāti 17 gab.) nodrošina atbilstošu darbu mūsdienu biznesa vide prasībām, pakāpeniska pāreja uz LCD monitoriem (iegādāti 67 gab.) nodrošina elektroenerģijas taupīšanu, ergonomiskāku un veselīgāku darba vidi lietotājam.

Pasākuma kopējās realizācijas izmaksas Ls 45986.12

Portatīvā ierakstu tehnika

Digitāla reportieru tehnika (iegādāti 51 gab.) ir profesionāls reportiera darba instruments, kas atbilst visiem radiofonijas kritērijiem, pilnībā integrējas jaunajās tehnoloģijās, ērts apkalpošanā un būtiski uzlabo skaņas kvalitāti. Digitālie ierakstošie mikrofoni atbilst augstākajiem kvalitātes standartiem, apvienojot kvalitatīva mikrofona un ierakstu tehnikas iespējas.

Pasākuma kopējās realizācijas izmaksas Ls 17545.05

ATC tehniskā modernizācija

Iepriekšējā Automātiskā telefonu centrāle darbojās jau 10 gadus un patreizējās tehnoloģiskās programmas nav savietojamas un nevar tikt uzlabotas, neveicot visas sistēmas modernizāciju. Veiktā automātiskās telefonu centrāles modernizācija paaugstina centrāles ātrdarbību un dod iespēju palielināt kanālu skaitu centrālē, paplašinot par 64 abonentiem. Centrāles programmnodrošinājuma modernizācija nodrošina iekšējo abonentu stāvokļa monitoringu.

Pasākuma kopējās realizācijas izmaksas Ls 7536.27

Datorprogrammu licences

Serveru, darba vietu programmatūras licences un antivīrusa programmnodrošinājums.

Pasākuma kopējās realizācijas izmaksas Ls 9968.68

Mobilā ierakstu studija

Pārvietojamā ierakstu automašīna nodrošinās visjaunākajām tehniskajām normām atbilstošus, nepārtrauktus, kvalitatīvus un drošus ierakstus. 2007.gadā uzsākta daļēja projekta realizācija uz līzinga iegādājoties automašīnu Iveco Daily 50C15, veikta salona aprīkošana un pielāgošana ierakstu nodrošināšanai, iegādāta Studer Vista pults , mikrofoni, pastiprinātāji. 

Pasākuma kopējās realizācijas izmaksas Ls 107433.11

Ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana

2006.gadā veikta automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas (AUS) ierīkošana atbilstoši tehniskajam projektam. Visās telpas, izņemot telpas ar mitriem procesiem, aprīkotas ar adrešu ugunsdzēsības signalizācijas detektoriem. Signalizācijas vadības pults uzstādīta Aparātu centrālē. 2007.gadā izstrādāts projekts automātiskās ugunsdzēsības sistēmas „Balss izziņošanas sistēmai”, katru stāvu aprīkojot ar divām skaļruņu līnijām, katrai līnijai paredzot atšķirīgu maršrutu. Balss izziņošanas sistēma trauksmes gadījumā dod iespēju sniegt ēkā esošajiem cilvēkiem operatīvu informāciju.

 Pasākuma kopējās realizācijas izmaksas Ls 1156.40

Fonotēkas telpu remonts

Radio Fonotēkas telpās (88,4 m2) veikts kosmētiskais remonts, nomainīta telpu apgaismojuma sistēma un apgaismes ķermeņi. Telpās iegādātas jaunas mūsdienīgas darba vietu mēbeles, speciālie CD plaukti un dokumentu skapji Fonotēkas darbības nodrošināšanai. Sakārtota un patīkama vide ir motivējošs faktors darbinieku darbības optimizēšanai.

Pasākuma kopējās realizācijas izmaksas Ls 8966.42

Telpu remonti

Rekonstruētas un izremontētas 3.stāva sanitāro mezglu telpas (15.30 m2), kur remonts nebija veikts vairāk kā 30 gadus. Veiktie telpu remonti  Radio teātra telpās, Radio 2 studijas telpās un citās telpās apliecina vadības rūpi par darbiniekiem, pakāpeniski virzītos mūsdienu darba vides prasībām, palielinot higiēniski motivējošos faktorus.

Pasākuma kopējās realizācijas izmaksas Ls 14248.51

Pirmā stāva gaitenis

Pirmā stāva gaitenis ir gan fiziski gan morāli novecojis, ir Latvijas Radio seja, kur steidzami nepieciešamas investīcijas. 2007.gadā izstrādāts ieejas vestibila un ēkas pirmā stāva koridora interjera projekts.

Pasākuma kopējās realizācijas izmaksas Ls 1125.00

Sagatavoja Vita Apša